خرمشهر هم اکنون با حضور چشمگیر زنان و شعار: مرگ بر دیکتاتور پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

مردم خرمشهر به خیابان آمده اند که یک صدا فریاد بزنند جنایت شما را در آبان #فراموش_نمیکنیم_و_نمیبخشیم. آمده اند که بگویند نه تنها ما، بلکه همه زحمتکشان آبادان، سوسنگرد، ایذه…