آمران وعاملان تجاوز به دختران باکره ایران وزیران و وکیلان کنونی حکومت اسلامی

تجاوز به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ _ اصفهان

تجاوز به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ _ اصفهان

شنبه, اوت 12, 2017 – 05:01

سه تا شاهد صدا کرد، گفت بگوئید با این نسرین چه کردند؟ گفت حاج آقا تجاوز کرد چند شب پیشتر به این دختر! بردنش در اتاق، حجت الاسلام و المسلمین تجاوز کرد به این دختر! ….. نسرین را بردنش پای دار، طناب رو از اینجا [پهلوی گردن] انداختند به گردنش که دیر خفه بشه! …..

 

 

آقای بهرام مشیری در یک برنامه ویدئویی با گفتاورد از چند شاهد می گوید که به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان دستگرد اصفهان تجاوز شده است:

عرض کردم خدمتتون همه آخوندهای ایران جنایتکارند مگر این که عکسش ثابت بشه! یه روز هم عرض کردم خدمت شما، هیچ چی من فراموش نمی کنم چه گفتم اینجا، شما یک تضاد تو حرف های من پیدا نخواهید کرد چون میدونم چی میگم اینجا، یه روز گفتم اگه یک آخوندی دیدید کاسه ماستی دستش گرفته و بدبخته و اینها این رو به حساب دیگران نذارید اما اون هم جنایتکاره، زور دستش نیست، گفت پلنگ از ناتوانی مهربان است! همه آخوندها جنایتکارند، ثابت کردند که جنایتکارند، جنایاتی که اینها کردند هیچکس نکرده، ما نشنیدیم، آقا این کشورِ ما یک دروازه جنایی بوده به روی جنایتکاران جهان، چنگیزخان مغول آمده اینجا یکسره همه را [داده] دم شمشیر، تیمور لنگ آمده پوست می کنده، [از] سر منار می ساخته، نمی دونم پوست می کنده تو آب می انداخته، فلان و این حرف ها اما فرومایگی که اینها نشان دادند، این حجت الاسلام ها و آیت الله ها نشان دادند ما سراغ نداریم، در تاریخ نازی ها هم هموطن، به جان همه آزادگان سراغ نداریم، ندیدیم!

خدمت شما داستان نسرین شجاعی رو گفتم که پدر و مادرش می گریزند، اینها می ریزند شیراز این بچه را دستگیر می کنند، نسرین از قبیله راکی یه، بختیاری یه، سیزده سالشه، گرفتنش، عکسش را هم امروز آوردم، بعد به پدر و مادرش هم میگند ما این رو کشتیم در حالی که سیزده سالش بیشتر نبوده!

شاهد [ان] عینی می گفتند من رفتم دیدن داریوش ….. حالا داریوش کیه؟ یک کسی که شیمیایی شده بوده، بعد نمی دونم شغلِ مهمی داده بودند بهش در اونجا، اندکی از بقیه آدمتر بوده، پیش این رفته بودند، تاکسی که ….. ماشین ….. همون ماشینی که ما رو می برد بیسیم کرد گفت: “ببرش همین تو زندان، دستجرد، زندان دستجرد، یه همچین چیزی تا من بیام، ساعت یازده و نیم شب آقا وارد شده، یه عده ای جوون روشون به دیوار، پشتشون به جمعیت، دید چراغ هست و روشن هست و دارها به پاست، دسته دسته جسدها به دارهاست! جوون های ایرانی ….. سه تا حیوان نشستند پشت عرض شود که این میز، گفت من هم رفتم اونجا نشستم ببینم چی میشه، بله، آقای امامی، حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی و عرض می کنم که اون حاج صادق که رئیسِ زندان بود نشسته بودند، حاج صادقِ رحمانی، سه تا نشستند، این آقا هم نشسته مرتب داره حکم اعدام صادر میکنه! حالا هزار سال است این گدایان نان مردم ایران را خوردند، مفتخورها، مردم ایران کار کردند شکم اینها رو پر کردند، حالا قدرت دستشون افتاده بچه هایِ ایران [رو] دار می کشند!

گفت من همین جوری نشسته بودم دیدم یک دختری آمد که از زیبایی نمیشد نگاهش کنی، نمیشد تو چشم هاش نگاه کنی، از بس زیبا بود، گفت سیزده سالگی گرفته بودند، حالا نوزده سالشه، در این شب نوزده سالشه، گفت آمد این آقا، همین حیوانی که اسم بردم، اینها را باید بشناسیم هموطنان، اینها [رو] نزاریم راحت زندگی کنند، حجت الاسلام عبداللهی! کجا رفتند؟ مردان ایران پس کجا هستند؟ این رژیم های استبدادی بعد از مشروطه ما را اخته کردند!

نشسته بود و گفت خانم رو آوردند، حالا یکی یکی میاد، یک تیکه حرف میزنه، میده دار بکشن، گفت آمد این دختر، هیچ چی نمی گفت، بهش گفت که: “خب، شما حاضر نمی شوید بالاخره در تلویزیون برای ما سخنی بگوئید؟” و اینها، گفت دختر فقط تو چشم هاش نگاه می کرد ولی این جرأت نمی کرد تو چشم های دختر نگاه کنه، سرش رو می انداخت پائین، بعد اشاره کرد که ببرین!

گفت دمپایی پایش بود، بردنش پای دار، طناب رو از اینجا [پهلوی گردن] انداختند به گردنش که دیر خفه بشه! گفت با یک شجاعت و رشادتی این دختر قدم می زد که من حیرون شدم، بعد وقتی دار کشیدند گفت سعی می کرد این چیزهایش نیفته، دمپاییش نیفته که بگه من تسلیمِ شما نشدم!

بعد گفت اون داریوش آمد، گفت تو نشستی پیشِ اینها به این مزخرفات و این چیزها نگاه می کنی؟ و اینها، گفت ما رو برد به آفیسش، سه تا شاهد صدا کرد، گفت بگوئید آقا با این نسرین چه کردند؟ گفت حاج آقا، حجت الاسلام تجاوز کرد چند شب پیشتر به این دختر! بردنش در اتاق، حجت الاسلام و المسلمین تجاوز کرد به این دختر!

من عکس این دختر رو در نوزده سالگی، (در سیزده سالگی) ….. این تنها عکسی است که از او به جاست که وقتی دستگیرش کردند یک چادر به سرشه، شما به چهره [این] آدم نگاه کنید، شما این دختر رو ببرید اعدام بکنید، برای چی؟ چه کرده بود او؟ چه کسی جواب جان این بچه را خواهد داد؟ من نمی دانم پدر و مادر این کجا هستند امروز؟ خیلی دلم می خواد که عکس این بچه رو من بزارم به عنوانِ نماینده جوانانی که در زندان های این حیوانات جان دادند و به اینها تجاوز کردند برای نگهداشت حکومت عدل علی! اونها هم مثل همین ها بودند، فکر نکنید که اونها فرقی می کردند، تفاوتی نمی کرد آقاجان! اونها با اینها ….. اینها هم از جنسِ اونها هستند، اونها هم از جنسِ اینها بودند منتهی زمان گذشته ما ایده آلایز کردیم، فکر کردیم اونها یه کس های دیگه بودند، نه، اونها هم یه مشت ….. [مانند] آدم های اینها بودند، همون مفت خوری و آدمکشی و ریا و دروغ و اینها !

شما ببینید سیزده سالش بوده در شیراز دستگیر کرده بودند به جرم این که پدر و مادرش فرار کرده! پدر و مادرش فرار کرده، حالا تجسم بفرمائید شما یه دختر ایرانی، سیزده ساله رو از خونواده اش جدا کنی، که اصلا ….. کسی که [از] تویِ یک محیطی مثل یک پرنده زیر بال پدرش و مادرش و اینها بیاریش تویِ زندان، بعد [گیر] چهار تا نره خر بیفته که به این تجاوز بکنند، شما فکرش رو بکنید احوال این دختر چگونه است و دخترانِ دیگر در زندان های جمهوری اسلامی، حکومت عدل علی هم! بله! شجاعی، نسرین، بله، اون هم شماره شه،

Sex : Female

Age : 19

Date of execution : Aug. 4  1988

Place of execution : Isfahan

شما چهره اش رو تو رو خدا نگاه بکنید، این گیر آخوند بیفته، بچه مردم رو ببرند بکشند، اول ریپ بکنند، تجاوز بکنند، بعد اعدام بکنند، گفت در شگفتم پس نمی پاشد به هم دنیا چرا، چگونه ما ساکت هستیم؟ مردم ساکت هستند؟ من نمی دانم! این عکس را من بزرگ می کنم، میزارم جلو رویِ میزم که یادمان نرود که ما با کی طرف هستیم، داریم چه کار می کنیم، بله، این عکس نسرین شجاعی بود و اگر پدر، مادران دیگری هم هستند که نمی ترسند نمی دانم [از] جانشان، این ترس هم ما رو بیچاره کرده! …..

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

درباره دختر ستمدیده، نسرین شجاعی گفته شده است که به جز نسرین ده تن از خویشاوندان نسرین یا در درگیری با مزدوران آخوندیسم کشته شده اند و یا در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه اعدام شده اند، چنان که گفته می شود که دو تن از برادران نسرین به نام های مهران شجاعی و مسعود شجاعی به دست گردانندگان رژیم دژخیمان و شکنجه گران کشته شده اند! نسرین شجاعی که در هنگام دستگیری دختری دوازده، سیزده ساله بود پس از سال ها زندان و شکنجه و هنگامی که در تابستان سال ۱۳۶۷ دختری هجده، نوزده ساله بود پس از تجاوز در اصفهان به دار آویخته شد!

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.