اعلام حمایت جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کورد از خلق آزادیخواه بلوچدر مقابل سرکوبگری وغارتگری رژیم اسلامی

روز دوشنبه، مورخ چهارم اسفند ماه, سوختبران زحمتکش منطقه ی “سراوان” در بلوچستان ایران توسط نیروهای انتظامی جمهوری
اسلامی مورد حمله قرار میگیرند و در نهایت دو نفر از انان با ضرب گلوله به قتل رسیدند. پس از ان خانوادههای
جانباختگان و مردم محل برای اعتراض به این کشتار در مقابل فرماندار ی محل به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده و خواستار
پاسخگوی مسئولین در این خصوص شدند. مسئولین دولتی و نیروهای انتظامی بجای پاسخگویی، به روی خانوادههای قربانیان و
خلق آزادیخواه بلوچ آتش گشودند. این عملکرد وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی سبب گشت، تا خشم خلق بلوچ را
فراگیرد و اعتراضات به شهرهای “دزاپ، زاهدان، ایرانشهر، پهره، جکیگور و سراوان..” کشیدە شود. که تاکنون ادامه دارد .
به موجب جلوگیری از گسترش موج اعتراضات به دیگر شهرهای بلوچستان، جمهوری اسلامی تمامی راههای ارتباطی
را از طری ق اینترنت و تلفن به سوی مردم بلوچستان از همان ابتدای اعتراضات قطع کردە و یا امکان ارتباط را بشدت کاهش
دادە است، اما بر اساس اطلاعات بدست آمد، تاکنون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بیش از ١۵ تن دیگر را به قتل
رسانیدە و بیش از دەها نفر دیگر را زخمی و بسیاری را دستگیر کردهاند. اما اعتراضات کماکان ادامه دارد .
سیاستهای سرکوبگرانه و غارتگرانه جمهوری اسلامی در شرق کوردستان و غرب بلوچستان سبب گشته است تا از طرفی
شغلهای کاذبی از جمله سوختبری و کولبری را در این مناطق گسترش دهد و از طرفی دیگر جهت ایجاد رعب و وحشت انها را
قتل عام کنند .
در همین راستا یادآور میشویم که تنها راه رهائی و آزادی از نظام دی کتاتور و مستبد ایران، اتحاد و همبستگی خلقهای کورد،
عرب، بلوچ ، زابلی،فارس، آذری ، ترکمن و خلقهای دیگر ایران.. میباشد.
جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند خود را از آتش خیزشهای اجتماعی و خلقی که تمام ماهیت و ساختار نظام را هدف
قرار دادە خود را به دور بگیرد و وانمود بکند که جغرافیای سیاسی ایران جزیرە ای آرام است. این خیزشها امتداد خیزش آبان
ماە است که در بیشتر شهرهای جغرافیای سیاسی ایران به وقوع پیوست. همه میدانیم که پشت این خیزش صرفا خواسته های
اقتصادی و خواستهایی مانند طرز لباس پوشیدن و آزادیهای سطحی نیست. بلکه مطالبات ملی خلقها، مطالبات زنان و جوانان،
خواسته های اجتماعی و صنفی اقشار مختلف جامعه وجود دارد. به همین خاطر چالش برای آزادی خلقهای ایران از یوغ تمامیت
خواهی و رسیدن آنها به مطالبات خود در چهارچوب یک مبارزه ی مستحکم و سراسری امری حیاتی است .
در پایان ما به عنوان فعالین مدنی ، سیاسی، آزادیخواهان و دیگر اقشار جامعه کوردستان ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری
اسلامی ایران نسبت به خلق بلوچ، حمایت همه جانبه خود را از خلق آزادیخواه بلوچ و خواستهای آنان اعلام میداریم و از
نهادهای بینالمللی میخواهیم که نگذارند جمهوری اسلامی در سکوت انها اعتراضات حق طلبانه خلق بلوچ را به خاک
خون بکشند.
1 .احمد مقیمی؛ زندانی سیاسی سابق، کنشگر سیاسی
2 .آرام نصرهللا بیگ ی؛ فعال سیاسی
3 .ارسالن احمدی ریگ آبادی؛ عضوجمعێت حقوق بشر کوردستان
4 .ارسالن یاراحمدی؛ فعال حقوق بشر و از ازعضای سازمان حقوق بشری ههنگاو
5 .آرش نظامی؛ معلم زبان مادری
6 .آرمان صیادی؛ فعال سیاسی
7 .آریا بزمونه؛ فعال سیاسی
8 .ارین سعید؛ دکتر
9 .ازاد سامان؛ فعال مدنی
10 .ازاد محمدزادە؛ فعال سیاسی
11 .ازاد موکری؛ فعال سیاسى
12 .اسعد مریوان؛ فعال سیاسی
13 .آسو ویان؛ فعال مدنی
14 .افراسیاب اهورایی
15 .اکام رسولی؛ فعال مدنی
16 .امانج مقامی؛ فعال سیاسی
17 .امجد حسین پناهی؛ فعال مدنی
18 .امید بشری؛ فعال سیاسی

19 .امیر ابراهیمی؛ چاالکی سیاسی
20 .امیر بابکری؛ فعال سیاسی
21 .امیر محمودی؛ فعال سیاسی
22 .امین چیرە؛ پالتفرم زاگروس
23 .اهون چیاکو؛ فعال سیاسی
24 .اوات علییار؛ فعال سیاسی
25 .ایوب محبی؛ روزنامهنگار و فعال سیاسی
26 .باقی طالب العلم؛ فعال مدنی
27 .باور خاور؛ فعال مدنی
28 .براهیم علیپور؛ فعال سیاسى
29 .بریوان شاهو؛ فعال مدنی
30 .بسی شاماری؛ عضو شورای هماهنگی پالتفرم دمکرات یک ایران
31 .بها الیاسی؛ فعال سیاسی
32 .بهارحسینی؛ شاعر
33 .بهزاد سهرابی؛ فعال کارگری
34 .بهناز وکیلی؛ فعال حقوق بشر
35 .بهنام زارعی؛ فعال مدنی و روزنامه نگار
36 .بیژن قبادی؛ فعال سیاسی
37 .پروین محمدی؛ فعال سیاسی
38 .پری تاجوانچی؛ فعال مدنی
39 .پژمان ئیبراه یمی؛ فعال مدنی
40 .پیام حسینی؛ روزنامه نگار
41 .پیمان الیاسی؛ فعال مدنی
42 .جعفر رشی؛ فعال مدنی
43 .جالل داالهو؛ هنرمند
44 .جمال حاجی؛ روزنامهنگار
45 .جهانبخش رستمی؛ فعال سیاسى
46 .جهانگیر عبداللهی؛ فعال حقوق بشر و عضو جمعیت حقوق بشر کوردستان
47 .جوانمیر مارابی؛ فعال سیاسى
48 .جهمال حاجی؛ روزنامهنگار
49 .چیا محمدی؛ فعال سیاسى
50 .حامد کهنه پوشی؛ فعال سیاسی
51 .حسام حیدری؛ فعال سیاسی
52 .حلیمه قادری؛ فعال مدنی و زنان
53 .حمید ابراهیم زادە؛ فعال سیاسی
54 .حمید اریا
55 .حمید صلواتی؛ مشاور اجتماعی
56 .حمید علیالی؛ روزنامهنگار
57 .حیدر حسینی؛ عضوجمعێت حقوق بشڕ کوردستان
58 .خهلیلی غهزەڵی ، ؛ فعال سیاسی و رۆنامهنگار
59 .دانیل حوسونی
60 .دکتر افراسیاب شکفته؛ فعال سیاسی فعال سیاسی کرد خراسان
61 .رامیار فتحی
62 .رامین زندنیا، عضو فعال انجمن صنفی معلمان کردستان در تبعید
63 .رحمان سلیمی؛ فعال سیاسی
64 .رحیم حسینیان ؛ فعال مدنی
65 .رحیم نزهت زادە ؛ معلم زبان
66 .رزگار بهاری؛ روزنامه نگار
67 .رزگار روشنی؛ فعال سیاسی
68 .رضا خلیلی؛ فعال سیاسی و مدنی

69 .رضا شریفی بوکانی؛ فعال حقوق بشر
70 .رضا مستفا سلطانی؛ فعال سیاسی
71 .رضا منوچهری؛ روزنامهنگار
72 .روزا حسین پناهی؛ فعال مدنی
73 .روژین زانا
74 .روژین علیپناە؛ فعال مدنی
75 .روف روحانی؛ فعال مدنی
76 .روناک فدوی؛ فعال مدنی
77 .روناک مستفا سلطانی؛ فعال مدنی
78 .رۆژین دولبر ) شهری فی( ؛ فعال سیاسی
79 .ریبوار پروی زی؛ هنرمند
80 .زاگروس اندریاری؛ فعال سیاسی
81 .زانیار رضایی؛ فعال سیاسی
82 .زینب بایز یدی؛ فعال مدنی
83 .ژاکان باران ملکشاهی؛ شاعر ایالمی
84 .ژیال فرجی؛ فعال فرهنگی
85 .سابیر محمدی ؛ فعال سیاسی
86 .ساسان مهرابی؛ روزنامهنگار
87 .سامان رشیدی؛ فعال مدنی
88 .سامان شهابی؛ روزنامه نگار
89 .سجاد بلوچ
90 .سعید سنندجی؛ فعال مدنی
91 .سلیمان ابراهیمی اقدم ؛ فعال سیاسی
92 .سوگل مرادی؛ فعال حقوق بشر
93 .شلیر آریایی؛ داروساز
94 .شلیر شبلی فعال مدنی
95 .شنو کمانگر؛ فعال مدنی
96 .شهین زاد احمد؛ فعال حقوق ژنان
97 .شوان مهریوان؛روزنامهنگار
98 .شورش صدفی؛ فعال سیاسی
99 .صابر لطفی؛ فعال سیاسی
100 .صالح عباسی ؛ کنشگر سیاسی
101 .طاها حسینی؛ فعال سیاسی
102 .عبدال حجاب ؛ فعال سیاسی
103 .عزیز معمولی؛ حقوقدان و فعال سیاسی
104 .علی اشرف مرادی؛ فعال سیاس
105 .علی رموزی؛ فعال سیاسی
106 .عمر فخرالدین فر؛ فعال سیاسی
107 .عنم کریمی؛ فعال مدنی
108 .غریب الیاسی؛ فعال مدنی
109 .فاطمه کریمی؛ فعال مدنی
110 .فخرالدین فرجی؛ فعال سیاسی
111 .فخردین لطفی؛ فدراسیۆنی ز یندانیانی سیاسی کوردستان،
112 .فردین محمدی؛ روزنامهنگار
113 .فرزانه جاللی؛ فعال حقوق زنان
114 .فرزین خسروی؛ هنرمند و فعال سیاسی
115 .فرشته محمدی؛ عضو شورای هماهنگی پالتفرم دمکراتیک ای ران
116 .فرشید صالحی؛ فعال مدنی
117 .فرشید عزی ز خان ؛زیندانی سیاسی و چاالکوانی سیاسی.
118 .فرشید فرخ نیا؛ فعال مدنی

 

.فرمیسک کردستانی ؛ فعال سیاسی
120 .فرهاد جهان بیگی؛ مترجم و روزنامه نگار
121 .فرهاد جوانمردی؛ فعال سیاسی
122 .فرهاد روژهالتی؛ فعال مدنی
123 .فرهاد سعید
124 .فروخ دیار؛ فعال مدنی
125 .فریاد داالهو؛ روزنامهنگار
126 .فریاد داالهو؛ فعال مدنی
127 .فریبرز کرمی؛ موسیقیدان
128 .فواد یاراحمدی؛ فیلمساز
129 .قادر الیاسی؛ فعال سیاسی و هنرمند
130 .قاسم اسدى؛ فعال سیاسى
131 .قاسم چیرە، روزنامهنگار
132 .کانیاو قۆڕغی؛ فعال سیاسی
133 .کاروان سعید؛ معلم
134 .کاکشار اورامار؛ روزنامهنگار
135 .کالی آتشی؛ هنرمند
136 .کاوە اهنگری؛ فعال سیاسی
137 .کاوە فتحی؛ فعال سیاسى
138 .کریم بلوچ؛ فعال سیاسی
139 .کریم جاللیان؛ دانشجو
140 .کریم کاکهسوری؛ فعال سیاسی
141 .کمال رشیدی؛ فعال مدنی
142 .کوماس شهبازی؛ روزنامه نگار
143 .کویستان داودی؛ فعال مدنی
144 .گوالله خضری؛ روزنامهنگار
145 .لهون لهونی؛ فعال سیاسى
146 .لیلی حسنپور؛ فعال مدنی
147 .لیمو ارجمند؛ فعال مدنی
148 .مجید حقی؛ فعال سیاسی
149 .مجید کاظمی؛ روزنامهنگار
150 .مجید کاظمی؛ فعال مدنی
151 .محسن فرهنگی؛ فعال مدنی
152 .محمد احمدپور؛ فعال مدنی
153 .محمد صالح خوشمرام؛ روزنامه نگار و فعال مدنی
154 .مختار نقشبندی؛ روزنامهنگار
155 .مرضیه کرباسچی؛ فعال سیاسی
156 .مریم فتحی؛ فعال سیاسى
157 .مسعود فتحی ؛ فعال مدنی
158 .منصور سیمایی؛ زندانی سیاسی سابق
159 .مهرانگیز نعمتی؛ روزنامهنگار
160 .مهناز قرآنی؛ فعال سیاسی
161 .مولود عبدیلزادە از سوئد
162 .مینو میرانی؛ فعال سیاسی
163 .نادر جماعتى؛ فعال سیاسى
164 .نادر خلیلی؛ نویسنده
165 .ناسک نصیری؛ فعال حقوق ژنان
166 .ناصر برزو یی؛ فعال سیاسی فنالند
167 .نبی کریمی؛ فعال مدنی
168 .نجمالدین غالمی؛ فعال سیاسی و هنرمند

169 .هندرێن هورامی؛ روزنامه نگار
170 .هوشنگ یونسی؛ فعال سیاسى
171 .هیرش پالنی؛ فعال سیاسی
172 .هیرش علیزاده؛ فعال سیاسی
173 .هیوا موالنیا؛ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
174 .پرشنگ خرمی؛ فعال مدنی #خبرگرصدای بی صدایان وتمامی ستمدیدگان دادخواه
ارتباط با ادمینها(,عکس ها و ویدیوهای خود را برای انعکاس از این جا
با ما در میان بگذارید.)
@mansoor1999 https://t.me/khabargar

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: