افشاگری بی سابقه از درون شرکت واحد

شرح عکس بالای خبر ، در عکس امین زاده معاون عملیات خطوط سامانه یک بی آر تی را می بینید که با اجبارازراننده زحمتکش شرکت واحد میخواد که به شورای اسلامی کار فرمایشی رای بده

طی روزهای گذشته هم زمان با تلاش برای ازادی رضا شهابی در شرکت واحد ، مدیران غارتگر وزمین خوار شرکت واحد سعی کردند تا بار دیگر در منطقه شش سابق وسامانه شش فعلی شرکت واحد انتصخابات فرمایشی شورای اسلامی را برگزار کنند. که مورد اعتراض اکثریت کارگران شرکت واحد ایت. در همین رابطه انواع زورگویی ها وفشارها واجبارها را به کارگران وارد اوردند تا در انتصخابات شرکت کنند. که اکثرا حتا با به مرخصی رفتن در انتصخابات شرکت نکردند. ولی در کمال پر رویی می خواهند این بازی ودروغ را جا بیاندازند. در همین راستا یکی از کارگران که بعنوان عضو ناظر بر انتصخابات وصندوق انتصخابات  در انجا حضور داشته است با شجاعت افشا گری کرده است و بسیاری از تخلفات مدیران ومسوولان شرکت واحد را بیان کرده وبا نامه رسمی به همه نهاد های ذیربط فرستاده است. با هم بخوانیم.
🔴 اعمال فشار گسترده پلیسی امنیتی به نماینده منتخب کارگران سامانه شش شرکت واحد در رای گیری فرمایشی شورای اسلامی کار

نماینده منتخب کارگران به دلیل تقلب گسترده زیر در رای گیری فرمایشی شورای اسلامی کار سامانه شش خواهان ابطال رای گیری شد.

۱-نماینده محترم فرماندار،دهیار محترم دهستان نسوز، دهیار محترم گلحصار،اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران،فرمانده محترم بسیج شهرستان در محل اخذ رای حضور یافتند در حالیکه مطابق قانون هیچ یک از افراد ذکر شده در انتخابات مذکور سمتی نداشتند و نمی توانند سمتی در این انتخابات داشته باشند.و حضور آنان همچنانکه در بند۲شرح داده میشود عاملی بازدارنده برای انجام صحیح وظایف نمایندگی من بعنوان نماینده منتخب کارکنان در هیات نظارت بر انتخابات شده است.

۲-علاوه بر افراد ذکر شده در بند ۱ تعداد زیادی از افراد دیگر در محل اخذرای حضور داشتند که هیچ یک مطابق قانون در انتخابات مذکور ذینفع نبودند و سمتی هم نداشتند.مشخصات تعدادی از این افراد برایم معلوم نشد ولی افرادی که شناسایی کردم آقایان رحیم عباسی از شاغل در سامانه پنج شرکت واحد، رضا باقری مطلق که پرسنل شرکت واحد نیست، محسن باقری عضو شورای اسلامی کار سامانه دو شرکت واحد، امیر قامتی عضو شورای اسلامی کار سامانه چهار شرکت واحد، سید رحیم میرعبداله عضو شورای اسلامی کار ستاد مرکز شرکت واحد علاوه بر این افراد تعدادی دیگر از اعضای شورای اسلامی کار دیگر سامانه های شرکت واحد که اسامی آنها را نمی دانم، ماموران حراست سایر سامانه های شرکت واحد،مدیریت و عوامل متعدد مدیریت سامانه شش شرکت واحدو برخی افراد لباس شخصی که توسط ماموران حراست بصورت غیر رسمی پلیس امنیت معرفی می شدند و ماموران نیروی انتظامی درمحل اخذ رای حضور داشتند. ماموران حراست در گوشی به من گفتند که حکم جلب من را دادستانی صادر کرده و مراقب رفتار خودم باشم درغیر اینصورت بازداشت می شوم و وقتی مطمئن شدم رای اضافی به صندوق ریخته شده و یا بجای کارگرانیکه از طرف شهرستان به سفر زیارتی و سیاحتی اعزام شده اند رای داده شده است.اعتراض کردم و گفتم صحت انتخابات مورد تایید من نیست افراد فوق به من هجوم آوردند بعضی افراد و نیروی انتظامی از موضع قدرت و بعضی افراد ازموضع به ظاهر دوستی مانع انجام وظیفه من بعنوان نماینده منتخب کارگران در هیات نظارت بر انمتخابات می شدند و حتی درحضور نماینده اداره کار از من درخواست می کردند که به آراء برخی کاندیدها اضافه کنند تا حدنصاب یک سوم را اخذ کنند.وقتی اینقدر تحت فشار بودم دو بار خواستم محل اخذ رای را ترک و عدم صحت انتخابات را اعلام کنم اما به همین شیوه اجازه خروج به من داده نشد و تا وقتی که صورتجلسه را امضاء نکرده بودم من را رها نکردند. آیا این شیوه رای گیری مورد تایید شماست؟ آیا نباید به رای کارگران احترام گذاشت؟مگر نه اینست که من باید به عنوان نماینده منتخب کارکنان از تخلف و تقلب در انتخابات جلوگیری کنم؟ با وصف این شرایط با زور و اجبار مانع از انجام وظایف قانونی من شدند و متاسفانه من هم مرعوب آنان شدم.

۳-به ناگاه به فاصله کمتر از۴۸ساعت به شروع انتخابات دو نفر از کاندیدها استعفای خود را تحویل من دادند و اسامی نه نفر از کاندیدها را از لیست کاندیداها حذف کردند.تا جاییکه تعداد کاندیداها بر خلاف تبصره۲ماده۱۰آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار یک تن کمتر یک ونیم برابر تعداد اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز کمتر شد.

۴-بجای افرادی که در انتخابات شرکت نکرده بودند به رای به صندوق ریخته شد و بجای کارگرانیکه درمرخصی بودند و من مطمئن بودم که این کارگران در روز انتخابات درمحل اخذ رای نیامده اند رای ریختند حتی بجای کارگرانیکه از طرف شرکت واحدبه سفر زیارتی وسیاحتی اعزام شده بودند و در روز رای گیری در تهران نبودند رای به صندوق ریخته شد و وقتی اعتراض کردم به روشی که در بند۲شرح داده شد.مانع از انجام وظیفه قانونی من بعنوان نماینده منتخب کارگران درهیات نظارت بر انتخابات شدند.

۵-در موقع شمارش آراء به شیوه ای که در بند۲شرح داده شد فشار زیادی به من آوردندکه آراء زودتر شمارش گردد وبه همین دلیل من نتوانستم نظارت شایسته به شمارش آراء داشته باشم اما هیات اجرایی انتخابات که ازطرف مدیریت تعیین واز مدیریت دستور می گرفتند به دلیل اینکه تعدادشان زیاد بود این امکان را داشتند که که مطابق میل خودآراء راشمارش کنند.البته به دلیل عدم استقبال کارگران از انتخابات همچنین وجود آراء سفید زیادمدیریت فقط به دنبال این بود که کاندیداهای بیشتری حدنصاب یک سوم کل آراء را کسب کنند.در پایان شمارش آراء نیز به برای اینکه نفر سوم کاندیدها،یک سوم کل آراء را اخذ کند۳۳رای را باطله اعلام واز کل آراء کم کردند تا کاندید موصوف به این شیوه محاسبه با اختلاف کم حدنصاب یک سوم کل آرا راکسب کند.
https://telegram.me/vahedsyndica

با گذشت بیش از ۶۶ ساعت از رای گیری برای تشکیل شورای فرمایشی و تحمیلی، هنوز نتایج رای گیری اعلام نشده است

بیش از ۶۶ ساعت از رای گیری برای تحمیل و تعیین افرادی به عنوان نماینده کارگران در غالب شورای اسلامی کار در سامانه یک و شش شرکت واحد گذشته ولی نتیجه رای گیری تحمیلی و فرمایشی سراسر تقلب و تخلف هنوز اعلام نشده است.

طبق قانون شورای اسلامی کار و مقررات مربوطه هر یک از کاندیداها می بایست یک سوم کل آراء را کسب کنند. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شورای اسلامی کار را نمی خواهند و در هر دوره از رای گیری با تهدید و فشار مدیریت مجبور به رای دادن هستند. از سال ۹۲ کارگرانی که تحمل فشار مدیریت را نداشتند رای سفید دادند و بنابراین کاندیداها نتوانستند یک سوم آراء را اخذ کنند و شوراهای اسلامی کار فرمایشی تشکیل نشد.

در این دوره نیز تعداد زیادی از کارگران علی رغم فشار مدیریت در رای گیری فرمایشی شرکت نکردند و اکثر کارگران هم که مجبور به شرکت در رای گیری شدند رای سفید به صندوق انداختند با این وجود مدیریت شرکت واحد و اداره کار استان با تاخیر طولانی در اعلام نتیجه رای گیری قصد دارد با تقلب گسترده تری نسبت به گذشته شورای اسلامی کار فرمایشی را در این دو سامانه تشکیل دهد.

تخلف و تقلب گسترده در روند رای گیری برای شورای اسلامی کار فرمایشی

سه شنبه ۲۱ شهریور رای گیری برای تشکیل شورای اسلامی کار با تخلف و تقلب گسترده از طرف مدیریت سامانه یک همراه بود. عوامل مدیریت از رانندگان و کارگران با تهدید و با زور رای می گرفتند. در حالی که به ظاهر قرار است در این رای گیری نمایندگانی برای کارگر انتخاب گردد ولی هیچیک از کارگران مستقل از کارفرما در برگزاری این رای گیری اجازه مشارکت نداشتند و افرادی را که مد نظر مدیریت بود برای انجام امور این رای گیری تحمیلی تعیین شدند. و مدیریت کلی نیز هم با مدیریت ارشد شرکت واحد بود.

اگر قرار است در این فرایند نمایندگانی برای کارگر انتخاب گردد پس چرا مدیریت از همه ابزار خود استفاده می کند تا این رای گیری مطابق میل خود پیش برود و افراد ناتوان، خنثی و در بسیاری از موارد خود فروخته برای نمایندگی کارگر تعیین گردد.

همکاران با حساسیت اخبار مربوط به رای گیری فرمایشی و تحمیلی روز گذشته را پیگیری کنید و از هر امکان اعتراضی برای خنثی کردن توطئه مدیریت استفاده کنید.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.