صبح امروز در مناطق مرزی بانه  سه کولبر اهل سردشت به نام های فواد بیتوشی،کیانوش رئوفی ،امانج ،براثر انفجار مین  بشدت زخمی شدند ، روز گذشته نیز در مرز شوشمی (نوسود) یک کولبر دیگر قربانی انفجار مین شد