بیانیه عفو بین‌الملل؛ «جوان بلوچ جاوید دهقان، در خطر فوری اعدام؛ اعاده دادرسی منصفانه حق اوست»

خبر

جوان بلوچ در خطر فوری اعدام؛ اعاده دادرسی منصفانه حق اوست
سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار بیانیهای از مقام های ایرانی خواست بالفاصله برنامه اعدام جاوید دهقان، از اعضای اقلیت ستمدیده بلوچ، را متوقف کنند.
حکم اعدام این جوان ۳۱ ساله قرار است در کمتر از ۴۸ ساعت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته شود . این سازمان با برجسته کردن مجموعه تکان
دهندها ی از موارد نقض اصول دادرس ی عادالنه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، از مقام های ایران ی خواست که حکم اعدام جاوید دهقان را نقض
کنند و درخواست وکیل و ی برا ی اعاده دادرسی عادالنه را بپذیرند.
جاوید دهقان که در زندان مرکز ی زاهدن، استان سیستان و بلوچستان زندانی است، در اردیبهشت ۱۳۹۶ از بابت اتهام »محاربه« توسط شعبه ۱ دادگاه
انقالب در زاهدان به اعدام محکوم شد. این عنوان اتهامی در ارتباط با عضویت ادعایی او در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت ادعایی او در یک
حمله مسلحانه که به مرگ دو مامور سپاه پاس داران منتهی شده ، مطرح شده است. دادگاه انقالب زهدان با استناد به »اعترافات« گرفته شده تحت شکنجه
حکم محکومیت و مجازات جاوید دهقان را صادر کرده و موارد متعدد نقض جدی أصول دادرسی توسط ماموران سپاه پاسداران و مقام های دادستانی در این
پرونده را نادیده گرفته است.
طبق اطالعاتی که عفو بین الملل از دو منبع آگاه به دست آورده، به دنبال دستگیری جاوید دهقان در ۱۵ خرداد ۱۳۹۴در ایرانشهر، استان سیستان و
بلوچستان، مسئولین سرنوشت و محل نگهداری او را برای مدت سه ماه از خانواده اش پنهان کردند و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه او و
خانواده اش شدند. در این دوران ، خانواده مضطرب او به بیمارستان ها و کالنتری های مختلف رجوع کردند و با مقام های اطالعاتی، دادستانی و قضایی و
مسئوالن زندان ایرانشهر برا ی کسب اطالعات در مورد و ی تماس گرفتند، اما مقام ها هیچ اطالعاتی به آنها ندادند و تحت بازداشت بودن و ی را انکار کردند.
اولین باری که خانواده جاوید دهقان از سرنوشت و ی باخبر شد سه ماه پس از دستگیر ی بود که وی تماس تلفنی کوتاهی با آنها گرفت و خبر داد که به یکی
از بندهای عمومی زندان زاهدان انتقال داده شده و پیش تر در سلول های انفراد ی یکی از بازداشت گاه های سپاه پاسداران نگهداری میشد ه است. در۱۲ یا ۱۳
ماه بعدی، جاوی د دهقان مکررا برای دوره هایی، از زندان زاهدان به سلول های انفرادی یکی از بازداشتگاه های سپا ه پاسداران منتقل میشد و در آنجا به گفته
خود مورد باز جویی های همراه با شکنجه و سایر بدرفتار ی ها قرار میگرفت. اولین بار ی که وی اجازه مالقات با خانواده اش را پیدا کرد حدود یک هفته بعد از
تماس با آن ها از زندان زاهدان بود.
طبق اطالعات به دست آمده توسط عفو بینالملل، ضرب و جر ح، شالق، کشیدن حداقل یکی از ناخن های دست و برهنگی اجباری از جمله شیوه های
شکنجه ای است که به گفته جاوید دهقان علیه وی اعمال شده است.
در جریان جلسه محاکمه، جاوید دهقان به دادگاه اعالم کرد که در دوران حبس انفراد ی، مأموران سپاه پاسداران بارها او را شکنجه کردند تا به عضویت در
یک گروه جهادی مسلح به نام »جیش العدل« و همین طور تیراندازی مه لک به دو مامور سپاه پاسداران در جریان حمله ایی در ۲۰ فرودین ۱۳۹۴« اعتراف«
کند. بر أساس آنچه منابع مطلع به عفو بینالملل گز ارش کرده ان د، جاوید دهقان تحت فشار به عضویت در گروه مسلح اعتراف کرد اما هیچگاه نپذیرفت که
اسلحه حمل کرده و در حمله ی مرگبار فرودین ۱۳۹۴ شرکت داشته است . امتناع مستمر او از »اعتراف« به این جنبههای پرونده ی گشوده شده علیه وی
باعث شد او برای ماه ها در حبس انفرادی نگه داری شود.
مقام های قضایی نهایتا برای محکوم کردن جاوید دهقان، از یک طرف به اظهاراتی که تحت شکنجه از او گرفته بودند استناد کردند و از طرف دیگر به اظهارات
پنج متهم دیگر پرونده که بازهم تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها ادعای مشارکت جاوید دهقان در برنامه ریزی و اجرای حمله ی فرودین ۱۳۹۴ را تایید کرده
بودند. هیچ تحقیقات رسمی در مورد نحوه اخذ این اظهارات اجباری و ادعاهای مطر ح درباره شکنجه متهمان و سایر رفتارها ی بیرحمانه و غیرانسانی با آن ها
انجام نشده است.
۲
بیانیه عمومی عفو بینالملل ۲
تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان میدهد که مقامها حق جاوید دهقان برای برخورداری از یک بازبینی معنادار در مرحله تجدیدنظر خواهی را نیز نقض
کرده اند، حقی که هم در قوانین ایران و هم در قوانین بین المللی تضمین شده است. براساس اطالعاتی که به دست این سازمان رسیده، دیوان عالی کشور در
تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در یک رأی متشکل از تنها چند سطر نوشت که الیحه تجدیدنظرخواهی برای جاوید دهقان دریافت نکرده است و بنابراین دیوان موا جه
با تکلیفی نیست. این در حالی است که بر أساس اطالعات ثبت شده در پرونده، جاوی د دهقان پس از اطالع از حکم اعدام خود، درخواست تجدیدنظر کرده
بوده است. برای سازمان عفو بین الملل روشن نیست که آیا وکیل تسخیری جاوید دهقان الیحه اعتراضی برای او ثبت کرده که بعداً به هر دلیلی گ م شده و یا
اینکه وکیل تسخیری از ابتدا در تهیه و تقدیم الیحه اعتراضی قصور کرده است.
در هر صورت، با توجه به انبوه مو ارد نقض موازین دادرسی منصفانه در مر حله تحقیقات و بیتوجهی دادگاه بدوی به آنها در مرحله محاکمه و عدم انجام
تحقیقات رسمی، دیوان عالی کشور م وظف بوده که پرونده را هم از نظ ر ماهوی و هم از نظر شکلی مورد بررسی قرار دهد، کیفیت شواهد و مستندات ارائه
شده و همین طور رعایت مواد قانون را ارزیابی کند، و اطمینان حاصل نماید که حکم محکومیت و مجازاتی که در پی نقض حقوق دفاعی متهم در دادرسی
عادالنه صادر شده، قطعی نمیشود.
موضوع دیگری که مایه نگرانی و تاسف عفو بین الملل است رد درخواست اعاده دادرسی وکیل جدی د جاوید دهقان توسط دیوان عالی کشور است. وکی ل جاوید
دهقان روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ از رد درخواست اعاده دادرسی که در آ ذر ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده بود، مطلع شد. وی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در حساب توئیتر
خود نوشت که قصد داشته درخواست جدیدی را هفته آینده ارائه دهد ام ا مطلع شده که مقام ها اعدام جاوید دهقان را برا ی روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه ریزی
کرده اند و خانواده و ی را برای آ خرین دیدار به زندان فراخوانده اند.
عفو بین الملل اطالعاتی مبنی بر این موضوع دریافت کرده که سپاه پاسداران در حال اعمال فشار به مقامات قضا یی است تا حکم اعدام جاوید دهقان را هرچه
سریع تر و با وجود نیاز فور ی به یک بازبینی عادالنه و بیطرفانه به اجرا بگذارند.
طبق قوانین بین المللی، اعمال مجازات اعدام پس از دادرسی غیرمنصفانه ، نقض خودسرانه حق حیات و نقض ممنوعیت رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،
غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
عفو بین الملل از مقامات ایرانی می خواهد تا برنامه ریزی برای اعدام جاوید دهقان را متوقف کرده و بیش از این بر فهرست تکان دهنده ی موارد نقض حقوق
بشری که تاکنون علیه وی مرتکب شده اند، نیافزایند. حکم اعدام او باید فورا نقض شده و دسترسی وی به دادرسی مجدد عادالنه فراهم شود.
عفو بین الملل با مجازات اعدام، صرف نظر از ماهیت جرم، شرایط و خصوصیات محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده میکند، در همه شرایط و
بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به
رسمیت شناخته شده است را نقض میکند.

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

خبر
تیراندازی سپاه پاسداران به سمت شهروندان در روستای باتک از توابع شهرستان سرباز

روز ۱۷ اسفند ماه ۹۹، ماموران سپاه پاسداران با همکاری “یعقوب اربابی” بخشدار بخش #مینان از توابع شهرستان #سرباز به روستای #باتک جهت مصادره زمین های مردم برای ساخت پایگاه یورش برده که با ممانعت اهالی، به سمت مردم تیراندازی کرده و از محل متواری شدند. نیروهای سپاه با چندین …

خبر
سکته قلبی فعال سیاسی و رسانه‌ای کورد کمال شریفی در زندان میناب

روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ابتدا اعلام شد که آقای کمال شریفی  به دلیل سم‌پاشی بندها مسموم شده؛ اما بعد از اتمام آزمایش‌ها و گرفتن نوار قلب گفته شد این زندانی دچار سکته قلبی شده است. او به مدت چهار روز در بخش سی‌سی‌یو «بیمارستان ابوالفضل» میناب بستری بود. یک …

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: