بیانیه منصور اصانلو درمورد خیزش جدید مردم ایران (ضعف )حکومت بیشترنمایان میشود.

موجودات حقیر پلید وخودفروخته ای که پرونده خیانت آنهابه کارگران باحضور درهمکاری با اطلاعات استان تهران وشورای اسلامی شرکت واحد ودر لو دادن وپرونده سازی های دروغین برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد روشن است. جدیدا ازسوی اطلاعات و شورای اسلامی بال وپر داده شده اند تا نام سندیکای کارگران وشرکت را آلوده کنند.سعید ترابیان وحسن میرزایی،که ازخودفروختگان وهمکاران اطلاعات استان تهران درشاخه کارگری زیرنظر سرهنگ عبدالهی (احتمالا اسم مستعار)باروشهای مادون حیوانی اقدام به اتهام زنی نسبت به رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد نموده وباهماهنگی شورای اسلامی کار وعلی ربیعی وزیر کاراطلاعاتی وآدمکش ،هفته گذشته در وزارت کارجمهوری اسلامی حاظرشده و توسط بخش کارگری وزارت کار اسلامی بانمایندگان {《ILO》}صحبت کرده ودروغهای آموخته شده از اربابان خودکه کارفرمای حکومتی شرکت واحد و وزارت کار جمهوری اسلامی میباشند را درمیان گذاشته اند.جالب آنکه شورای اسلامی حکومتی شرکت واحد بلندگوی تبلیغاتی این عناصر خودفروخته شده ودرتلگرام شورای اسلامی ودیگر رسانه ها ازاین دوعنصر مادون حیوانی بعنوان اعضای سندیکا نام میبرد.رسوایی تواب شدن و تسلیم شدن این عناصر به حکومت اسلامی وکارفرما دربین کارکنان شرکت واحد زبانزد است.عکسهای بسیاری از حضور این دومادون حیوان درشورای اسلامی کار وتصویب آیین نامه های ضد کارگری درتلگرام شورای اسلامی کارمنتشر شده است.خیانت درامانت نسبت به ده میلیونهایی که به سندیکامیشد درپیشانی ترابیان میدرخشد.رشوه گیریهای او از رانندگان بخش خصوصی برای ساعت کار زدن بالاوپایین درتعرفه ها و کارتهای آنها را صدها راننده گزارش داده اند.حقارت حسن میرزایی درهمان سال ۸۵_۱۳۸۴ که دوران اخراج ها وزندان های سندیکالیستهای راستین بود برهمه مشخص شد که باتوبه نامه به همراه همسرش بارها به دفتر مدیران ضدکارگری شرکت واحد مراجعه کرد وتعهد داد تاهرکاری ازاوبخواهند انجام دهد،تابه سر کاربازگردد.چنین موجودات حقیری که از سندیکا استعفا داده و به مسئولین وزارت اطلاعات قول همکاری داده اند حالا ازسوی وزارت کارجمهوری اسلامی به نمایندگان 《ILO》معرفی میشوند تادروغ ها وسیاستهای حکومتی را تحویل نهادهای جهانی بدهند.به نظرمیرسد حرکت حکومت اسلامی در استفاده از این موجودات حقیر وخودفروخته به این دلیل است که بارشد جنبش اعتصاب سراسری رانندگان وسایل نقلیه سنگین وگسترش اعتراضات کارگران و مزدبگیران وحتی بازاریها ومالباخته هادرسراسرکشور ،حکومت سقوط خودرا درچشم انداز آینده میبیند وبا استفاده ازاین خودفروختگان و عوامل داخلی و خارجی متصل به آنها سعی میکند درصفوف کارگران شرکت واحد و بخصوص رانندگان سندیکالیست شرکت واحد تفرقه بیاندازد ،تا ازپیوستن همگانی وسراسری رانندگان شرکت واحد تهران وسایر سازمانهای اتوبوسرانی سراسر کشور به اعتصاب متحد سراسری رانندگان بیابانی وجاده ای جلوگیری به عمل آورد.اماخواسته مشترک تامین امنیت شغلی،بیمه کامل مشخص و وسیله نقلیه افزایش دستمزد وداشتن امکانات تعمیرات کامل اتوبوسها ،کامیونها تریلی ها و دیگرمطالبات طرح شده توسط کارگران بخشهای مختلف درون و برون شهری ،هر روز این زحمتکشان و رانندگان را به همدیگر نزدیک ترمیکند واعتصاب سراسری بخش حمل ونقل به درون شهرها وهمه بخشهای مسافرکش ،علاوه بر بارکش ونفتکش و سوخت رسان نفوذخواهد کرد.استفاده از مهره های سوخته ای نظیر ترابیان ومیرزایی نمیتواند راهکار نجات بخشی برای حکومت ضد بشری و ضد کارگری باشد.پیش بسوی اعتصابات سراسری همه رانندگان درون وبرون شهری درایران
گسترده باد اتحاد همه کارگران ،مزدبگیران وزحمتکشان ایران برای پیوستن به اعتصابات واعتراضات سراسری …
منصور اسانلو عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وسخنگوی جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

26 May 2018photo_2018-04-18_22-00-37

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: