در پشت پرده های انقلاب : اعترافات جعفر شفیع زاده

 

در پشت پرده های انقلاب 15

در پشت پرده های انقلاب 14

در پشت پرده های انقلاب 13

در پشت پرده های انقلاب 12

در پشت پرده های انقلاب 11

در پشت پرده های انقلاب 10

در پشت پرده های انقلاب 9

در پشت پرده های انقلاب 8

در پشت پرده های انقلاب 7

در پشت پرده های انقلاب 6

در پشت پرده های انقلاب 5

در پشت پرده های انقلاب 4

در پشت پرده های انقلاب 3

در پشت پرده های انقلاب 2

در پشت پرده های انقلاب 1