دکتر سید محمد حسینی معلم مشهدی توسط اطلاعات دستگیر وسپس در بیمارستان روانی بستری کرده اند

ایران مشهد سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان آزاده ی ایران۱۴ بهمن ۱۳۹۷ آقای دکتر سید محمد حسینی را از سال ۱۳۹۵ که کاندیدای عضویت در شورای مرکزی کانون صنفی فرهنگیان خراسان شده بود میشناسم. در فیسبوک قبل از اردیبهشت ۱۳۹۷ که کلیه ی شماره هایم توسط اطلاعات مسدود و … ادامه خواندن دکتر سید محمد حسینی معلم مشهدی توسط اطلاعات دستگیر وسپس در بیمارستان روانی بستری کرده اند