عدادبیکاران واقعی بسیار بیشتراز ارقام اعلامى است

f4.jpg

خبرهای رســیده از استانهای مختلف کشور حاکی است بسیاری ازکارخانجات با ظرفیتــی کمتر از ۵۰ درصــد فعالند و نیمی از کارگران خــود را اخراج کرده اند.از ســوی دیگرکارگران شاغل نیزاز یک ماه تا ۲۰ ماه و بیشــترهنوز حقوق نگرفته اند…

بررسى متفاوت روزنامه «عصرایرانیان» از آمار بیکارى درکشور

دولت در حالی تعداد بیکاران کشــور را ۲,۳ میلیون نفر اعــلام کرده و هر روز از برنامــه ریزی برای اشــتغال ســخن میگوید که حتی خــودش هم از تعداد واقعی بیکاران اطلاعــی ندارد. با وجود این بی اطلاعی همواره وعده مسوولان ایجاد مشاغل جدیدبرای جوانان است و هنوز خاطره وعده ایجاد ۴ میلیون شغل «حسن روحانی» در انتخابات از یادها نرفته است. در میــان همــه چالشهــای اقتصادی دولت ، مســوولان چنان مقتدرانه وعده اشتغالزایی می دهند که گاه صدای انتقاد فعالان اقتصادی،کارگری و … را هم در میآورند.نمونه ای این اظهارنظرهاوعده ایجاد یک میلیون شغل سالانه است.

حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالان بــازار کار درباره این وعده با اشــاره به اینکه اشتغال ناقص نمیتواند نیازهای بــازار کار را تأمین کندگفت:در صورتی که شــغل نتواند نیازهای نیروی کار را فراهم کندآن اشتغال ناقص است،شغل بایدبتواندمعیشت نیروی کاررادرکشور تأمین کند. وی با اشــاره به تعدیل های نیروی کار در شــرایطی که بیکاری در وضعیت بحران است گفت:رئیس مرکز آمــار چندروز گذشــته اعلام کردندکه حدود ۳میلیــون و ۲۰۰هــزار بیکار در کشــور داریم و نزدیک بــه ۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم دارای اشتغال ناقص هستند یعنی درهفته کمتر از ۴۴ساعت فعالیت میکنند.

حاجی اسماعیلی که با تسنیم گفتگو کرده است ادامه داد:اینکه برآوردهایی می شــود حــدود ۶میلیون بیکار در کشــور داریم بدون محاســبه اشتغال ناقص است. چرا که اگر اشتغال ناقص را محاســبه کنیم نــرخ بیکاری بسیار بیشــتر از این میزان است. دولت علیرغم تلاشهای زیادی که انجام داده موفق نشــده شرایط را برای رونق اقتصــادی و ایجاد اشــتغال مهیا کند. بنابراین نباید انتظار داشــته باشــیم که رشــد فزاینده بیکاری در کشور متوقف شــده باشد. امکان ایجاد ۱میلیون شغل درکشورهم وجود ندارد. چراکه سالیانه یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر به بازار کار وارد و در عیــن حــال تعــدادی زیادی اشتغال موجود را از دست میدهند.

این کارشــناس اقتصادی بــا تأکید بر اینکه نــرخ بیکاری فــارغ التحصیلان بیــش از ۳۰ درصــد اســت گفت:نرخ رســمی بیکاری جوانــان بیــش از ۲۵ درصداســت، نرخ بیکاری زنان در حال حاضــر حدود ۴۰درصداســت،بنابر این باید این نگرانی وجود داشــته باشد که بیکاری وضعیت بسیار بحرانی دارد چرا که دولت هنوز نتوانســته این بسترلازم را برای ایجاد اشــتغال در کشور فراهم کند. حاج اســماعیلی گفت:درست است که مرکز آماراعلام میکند که معیشت ارتباطــی به مرکز آمار نــدارد اما بحث معیشــت ارتباط مستقیم با اشتغال دارد. بایداشــتغالی در کشــور ایجاد شود که نیازهای معیشــتی نیروی کار را تأمین کند. این فعال بازارکار افزود: در صورتی که شــغل نتواند نیازهای نیروی کار را فراهم کندآن اشتغال ناقص است،شغل بایــدبتواندمعیشــت نیــروی کار را در کشورتأمین کند.زمانی می توانیم بگوییم مشاغل ناقص می تواند نیازهای زندگی را تأمین کند که دســتمزد مکفی برای این کارها تعریف کرده باشــیم. مطابق آمــار تأمین اجتماعی بیش از ۷۵ درصد حقوق بگیران که لیســت بیمه پرداخت می کنند حداقل بگیرهستند، یعنی حدود ۱میلیون تومــان دریافت میکنند. بنابر این اشــتغال ناقص به هیچ وقت تأمین کننده نیاز خانواده نیست به همین دلیل جز آمار اشتغالی محاسبه نمیشود.„

بی خبـری دولت از آمـار دقیق تعداد بیکاران

علاوه بر واکنش به ادعای اشــتغالزایی یک میلیــون نفری برخــی نمایندگان مجلس هم به ادعاهای ایجاد اشــتغال دولتمردان واکنش نشان داده اند.همین ماه گذشــته بود که عضو هیات رییسه کمیســیون اجتماعی مجلس با هشدار نســبت به اینکه آســیب های ناشــی از بحران بیکاری جامعه را تهدید میکند، تصریح کرد: آمار اعلام شــده از سوی وزیر کار در مورد تعداد بیکاران کشــور واقعــی نیســت.

روح االله بابایی صالح ، در واکنــش بــه اظهارات وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی مبنی بر اینکه در حــال حاضرکشــش ایجــاد ۴۰۰ هزار شــغل داریم، گفت: چنین اظهاراتی در حد شــعار بوده به طورکلی با واقعیت ها مغایرت دارد. نماینــده مردم بویین زهــرا در مجلس شورای اســلامی با بیان اینکه در زمینه اشتغال زایی با مشکلات زیادی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر مهمترین مطالبه جوانان کشــور اشــتغال است و جوانــان جویای کار بیشــترین مراجعه کننــدگان به دفاتــر نمایندگان مجلس هســتند.

بابایی صالح که با خبرگزاری ملت با تاکید بر اینکه آمار اعلام شده از سوی وزیر تعاون در مورد تعداد بیکاران کشــور منطبق با واقعیت نیست، تصریح کرد: وزیر تعاون تعــداد آمار بیکاران را بیش از سه میلیون نفر اعلام کرده این در حالی اســت که آمار بیکاران بســیار بیشــتر از آمار اعلام شــده اســت و به نوعی همواره در کشــور آمار ارائه شده در زمینه بیکاران و شاغلان در ایران با ابهام همراه است زیرا حتی آمار مشاغل ناپایدار نیز جزو مشاغل پایدار محسوب میشــود. نماینده مــردم بویین زهرا در مجلس شــورای اســلامی، ادامــه داد: این در حالی اســت که اگر آمار دقیقی از تعداد بیکاران کشور داشته باشیم بهتر میتوان برای اشــتغال زایی آنها برنامه ریزی کرد. باید پذیرفــت که بیکاری به عنوان درد تلخ ایــن روزهای مردم ، آســیب های زیــادی بــه همــه ارکان نظــام در بخش های مختلــف وارد کرده و کمتر خانــوادهای اســت که در کنــارش فرد بیکار نداشته باشد. در سالهای گذشته بیکاری رونــد صعودی به خود گرفته و حتی در بســیاری از موارد نه تنها شغلی ایجاد نشــده بلکه افراد شاغل نیز ازکار بیکار شده اند.

„ رقم واقعی با یک محاسبه ساده

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تعداد بیکاران کشور رقمی بسیار بیشتر از ارقام اعلامى است که میتواند زنگ خطر بزرگی برای دولت و همه دســت اندرکاران بازار کار باشد.

„ کارگرهـای تعدیلـی و کارگرهـای بی حقوق بخشی از بیکاران

خبرهای رســیده از استانهای مختلف کشور حاکی است بسیاری ازکارخانجات با ظرفیتــی کمتر از ۵۰ درصــد فعالند و نیمی از کارگران خــود را اخراج کرده اند.از ســوی دیگرکارگران شاغل نیزاز یک ماه تا ۲۰ ماه و بیشــترهنوز حقوق نگرفته اند.در چنین شرایطی کار کردن این تعدادکارگربدون دستمزدنیز چیزی کمتر از بیکاری به شمار نمیرود.  یـک سـاعت کار در هفتـه شـغل محسوب نمیشود بســیاری از افراد از دیدمرکزآمارکشور بیکار نیستند. چراکه حداقل یک ساعت درهفتــه را مشــغول به کارنــداما این قانون در کشــورهایی می تواند مد نظر قرار بگیرد که درآمد آن یک ساعت کار در هفته تامیــن نیازهای اولیه یک فرد مثل آب، غذا و مسکن را بکند.در حالی که در کشور ما حتی حداقل حقوقی که بــراســاس ۸ ســاعت کار در روز و ۴۸ ساعت کار در هفته که حدود ۱ میلیون تومــان تعیین شــده هم پاســخگوی هزینه های ابتدایی ترین نیاز هر فرد هم نخواهد بود و این نوع کار کردن چیزی کم از بیکاری ندارد.

۱٫۲ میلیـون نفـر در صـف بیـکاران جدید

بر اســاس گفته مسولان ارشدکشوری و معاون رئیس جمهور ســالانه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هــزار نفر ورودی جدید بــازار کار داریــم که باید ســاز و کاری فراهم شــود که این ورودی های جدید نیزپشــت ســدبیکاری باقــی نمانندو روز به روز بر آمار بیکاران افزود نشــود. متاســفانه در این چند سال اخیر نه تنها نیاز بــازار کار پاســخگوی ورودی های جدید بازار کار نبود بلکه حتی بســیاری از مشــاغلی که وجود داشــت به دلیل تعطیلی زیادی که کارخانه های فراوانی را بــه خود درگیرکــرد بود از بین رفت. حــال بــا یــک حســاب منطقــی باید عددهــای ۲,۳ میلیون بیــکار اعلامی، ۲,۱ میلیــون بیکار جدیــد،۸,۲ میلیون نفرمشاغل ناقص،جمعیت میلیونی فارغ التحصیلان بیکار و در نهایت کارگرانی که اخراج شــده و یا حقوقی ندارند را با هم جمــع کنیم تا آمــار واقعی بیکاران را به دســت آوریم.آمــاری که این هم نامعلوم اســت و در یک محاسبه ساده از تعــداد واحدهای صنعتــی و کارگران کشور بر اساس آمار تشکل های کارگری به عدد ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر میرســد. طبق آمــار، نرخ بیکاری موجود در حال حاضر چیــزی حدود ۱۱ درصد اســت. کارشناسان بازار کار میگویند این نرخ، نشان دهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته میشــوند که حتی یک ساعت درهفتــه نیز فعالیت اقتصادی نداشــته باشــند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ســاعت کار می کنند، دارای اشتغال ناقص هســتند.

حالا اگر این افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی بسیار زیادترى افزایش مى یابد. حسین راغفر اقتصاددان همسو با دولت هــم درباره نرخ هــای اعلامی دولت در گفتگو با پایگاه خبری رکنا گفته است: آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از ســوی مراکز دولتی، نوعی ّ مســکن برای مسئولین کشــورو کاملا نمایشی اســت تــا مثلا وانمــود کنندکــه نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقــی با نرخ بیــکاری ۱۱ درصدی نــدارد. درهمین زمینه علیرضا حیدری ،نایــب رئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری هم در گفتگو با «عصر ایرانیان» گفت:جمــع آوری اطلاعات دقیــق بیکاران باید توســط وزارت کار و رفاه اجتماعی صــورت گیرد تا بتوان برنامــه ریــزی واقعــی بــرای کنترل بحران بیکاری داشــته باشیم.آمار تعداد کارگرانی که بر اثر تعدیل بیکار شده اند بســیار زیاد اســت.

حیدری با اشاره به ملاک اینکه کســی با یکساعت کار در هفته از فهرست بیکاران خارج شود در صورتی مى تواند صحیح باشــد که این ســبک کار بتواند معیشت وی را تامین کنــد افزود:اگر شــغل پایدار را شــغلی بدانیم که حال و آینده نیروی انســانی را تامین کند آنگاه تعداد بیکاران واقعی بسیار بیشــتر از رقمی است که در حال حاضر اعلام می شود. به گفته وی وقتی در کشــورهای دیگر از شــغل صحبت می شود منظور شــرایطی است که اگر فرد کار هم نداشــته باشد معیشتش از طریق بیمه های حمایتی تامین شــود. ایــن در حالی اســت که در ایــران اگر فردی کار هم داشــته باشــد نمیتواند زندگی خــود را تامین کنــد. این فعال کارگری بــا بیان اینکــه دولت آماری از تعــداد بیکاران واقعــی ندارد تصریح کرد:بر اســاس اعلام منابع رســمی در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری می گیرنــداین درحالی اســت که تعداد کارگرانــی که در چند ســال گذشــته بیــکار شــده اند چندین برابــر این رقم اســت و از آنجائیکه بیش از ۹۵ درصد قراردادهــای کار در کشــورما موقــت اســت و قراردادهای موقت نیز شــامل بیمه بیکاری نمی شود پس باید فهمید که رقم واقعی کســانی کــه بیکارند و مســتحق واقعی دریافت بیمه بیکاری هســتند بس فراتر از رقم اعلامی است. حیدری یادآور شــد:کارگرانی که ماه ها حقــوق نگرفته انــد و تعــداد آنها هم مشــخص نیســت مانند نیروهــا بیکار بوده و حتی به مراتب آســیب پذیرتر از افراد بیکارهستندکه اگر دولت بخواهد این افراد را نیز به تعداد بیکاران بیفزاید بالایی به دست می آید. به هر حال بایدتوجه کردکه حل معضل بزرگ بیکاری برای کشوری که سرشار از اســتعدادهای ارزشــمندبرای تولید و پیشــرفت است با شعار ،آمارسازی و بی اطلاعی و کتمان حقیقت جامعه امکان پذیر نیســت بلکه باید با شناخت دقیق و منطقی از شرایط راهکارهای مطلوب و منطقی برای حل مســاله را کشف و اجرایی کرد.ایــن روزها مردم هنوز هم ذره های امید دارند که بیکاران جامعه هر میزانى که هســتندبــا تدبیری از دولت تدبیر در مسیر شغل پایدار قرار بگیرند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.