Khabargar – خبرگر, [22.10.18 21:37]
فساد در قوه ناقضائیه بیداد میکند وباعث فروپاشی حکومت اسلامی میشود. رضا پور عرب مقدم فرزند علی اصفر رئیس شعبه 21 بیدادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون بیدادگاه های انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 17/10/96 نوسط بازپرسی شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت در پرونده با کلاسه 9609982133300105 به اتهام استعمال مواد روان گردان ومواد مخدر وپذیرش نفوذ در دادگاه بازداشت وشماره کلاسه پرونده وی 960158 می باشد.کسانی که از این ناقاضی فاسد شکایت دارند می توانند به شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت مراجعه کنند. 2- سیاوش پور قاسمی نجف آبادی معروف به پورقاسم فرزند فردوس به شماره شناسنامه 73 صادره از نجف اباد متولد 1344 نجف آباد متاهل ودارای دو فرزند ، که معاون اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران و با حفظ سمت مستشار بیدادگاه های تجدید نظر وسرپرست مجتمع قضلیی شهید مدرس تهران به اتهام فراهم کردن موجبات فحشا وسوء استفاده از مقام خود واخذ رشوه وجرم کامپیوتری واز همه مهمتر زنای محسنه با زن شوهر دار ، رئیس دفتر خودش خانم محمد زاده در تاریخ 28/9/96 توسط شعبه 11 بازپرسی کارکنان دولت باز داشت گردیده است. محسنی اژه ای در مصاحبه های خود یا برنامه های تلویزیونی مثل 20 و30 اسامی این فاسدین را بیان نمی کند ، اما اسامی تعدادی از مردم معمولی یا صراحت بیان کرده وحتا حکم اعدام انها را اعلام می کند. انواع اتهامات را به سیاسون ومخالفان حکومت می زنند. در مصاحبه ها از اسامی فاسدین واقعی خبری نیست. او را به دلیل برقراری رابطه جنسی با یکی از همکارانش به 90 ضربه شلاق محکوم شد. بعد او را به نیک شهر بلوجستان تبعید کردند. 3_ رئیس اجرای احکام شعبه 33 دادسرای مقدس که همان اوین میباشد، به نام امیر ناصری چند روز پیش به یکی از متهمین که به شعبه او رفته بود، می گوید : من هم خودم از شرایط حاضر خسته شده ام. این نظام ما را هم خسته کرده است. جالب اینکه خود امیر ناصری تا کنون تند رو ورشوه خور بوده است. بد خو بوده است. وبد اخلاقی های سیاسی داشته است. اما شرایط سرنگونی حکومت او را هم وادار به منتقد شدن کرده است. 4_ قاضی شعبه 1174 دادسرای قدس رسول منوچهری ، بوده است . او هم نجف ابادی است. در تاریخ 7/7/97 در بالاتراز میدان هفت تیر در حالی که 50 هزار پوند رشوه از فردی میگرفت دستگیر ش کردند. ماموران وزارت اطلاعات او را دستگیر کردند. او قبلا مدتی به دادسرای ولیعصر رفت . در آنجا رشوه میگرفت. به زنان متهمین پیشنهاد می داد تا با او رابطه داشته باشند. وقتی سرو صداهایی در رابطه با این سو استفاده ها بلند شدف او به بیدادگاه قدوسی رفت. بعد از دستگیری او را به بند 241 زندان اوین بردند. او از متهمان رشوه میخواست. در صورتیکه متهم نمی توانست به او رشوه دهد جرم سنگین برای متهم می نوشت. از سوی دیگر سعی میکرد بازنان وخانواده ودختران متهمین وزندانیان رابطه برقرارکند. حتا در همان دفترش می خواست با زن ودختران خانواده های انها ارتباط برقرار کند. جندین نفر از زنان ودختران وخواهران متهمان را به علاوه کارمندان زیر دستش مورد تجاوز قرار داده بود. زنان کارمند قوه قضائیه کم کم در باره زور گویی او با دیگران حرف زدند. تا کنون 35 نفزاز زنان از او شکایت کرده اند. که انها را با ترس ولرز وتهدید وادار به همخوابگی کرده است. همکنون پرونده او در شعبه 5 دادسرای روحانیت گشوده است. هم میهنانی که از او شکایت دارند، می توانند به این شعبه مراجعه کنندواز او شکایت کنند. مخصوصا زنان ودخترانی که توسط او مورد تجاوز قرار گرفته اند میتوانند به شعبه 5 دادیاری دادسرای روحانیت مراجعه کنند و خجالت وترس را کنار بگذارند واز او شکایت کنند. او قبلا در یک پرونده مواد مخدر هم نقش داشته است. به او یک پرونده مواد مخدر می دهند. او پرونده را به یکی از همکارانش به نام محمد امینی می دهد. گویا رشوه ای سنگین از سوی اطلاعاتی ها پشت این پرونده خوابیده بود. منوچهری پرونده را به شعبه 1171 _محمد امینی ارجاع می دهد ولی محمد امینی این پرونده را برمی گرداند و برای خودش عدم صلاحیت می زند. و پرونده را به شعبه 18 بیدادگاه انقلاب اسلامی ارجاع می دهد. منوچهری در انتقام از این کار برای محمد امینی یک ساک مواد مخدر پر از شیشه وکراک می فرستد. محمد امینی ادم سانی بوده است وپرونده ای در رابطه با امر خلاف نداشته است.

Khabargar – خبرگر, [22.10.18 21:37]
ساک را که منوچهری برای او فرستاده بوده است، در جاکفشی می گذارد. منوچهری که می داند ساک در جاکفشی امینی است می رود وبا ماموران اطلاعات باز می گرد وجای ساک را نشان می دهد. ماموران اطلاعات ساک را پیدا کرده وامینی را دستگیر می کنند .ماه ها زیر شکنجه قرار می دهند. تا از او اعتراف بگیرند. به هر حال برای محمد امینی در بیدادگاه مواد مخدر حکم اعدام می گیرند. محمد امینی در دفاعیات خود موفق می شود با ارائه شواهد در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام خود را به حکم حبس ابد تبدیل کند. همکنون در بند 8 زندان اوین حضور دارد. رسول منوچهری نجف ابادی غلام حلقه به گوش حیدر مصلحی بوده است. او مردان را به زندان می انداخت تا زنانشان را شکار کند. قبلا هم رئبس مجنمع قدس بود. 6_ علیرضا امینی یکی از فعالان حقوق بشری در اینترنت هستند. او با نام اریو برزن در اینترنت فعال بود. او را دستگیر کردند وزیر شکنجه های شدید و سلول های انفرادی از او بازجویی کردند. علیرضا امینی با شجاعت از کارهای خود دفاع کرد. او را به زندان فشاپویه تبعید کردند. با اعتصاب غذای طولانی مدت وبه بیمارستان رفتن ودر بیمارستان کتک خوردن بالاخره دوباره به زندان اوین برگشت. نا قاضی صلواتی را قاضی او کردند. و در بیدادگاه صلواتی علیرضا از حقانیت ازادی خواهی خود دفاع کرد. صلواتی به او یازده سال حکم زندان داد. ونگذاشت که وکیل او محمد حسن اغاسی در جلسه بیدادگاه شرکت کند. بهانه صلواتی دوتابعیتی بودن آغاسی بود. جرم دیگر آغاسی حمایت از نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی بود. 7_ جعفر خاتمی دیگر غارتگر وتجاوز گر بیدادگاه های قوه نا قضائیه که برادر زاده احمد خاتمی امام جمعه تهران است که پرونده ای دارد که بسیار فاسد و خطا کار است. جعفر خاتمی از بانک مرکزی وبانک ملت ، بانک تجارت ، بانک ملی 300 ملیون دلار وام گرفته بود. در سال 1388 احمد خاتمی برای انکه جعفر خاتمی برادر زاذه اش پول ها را پس ندهد، گروهی از کارکنان پزشک قانونی را به دادگاه اقتصادی گسیل کرده بود تا شهادت بدهند که جعفر خاتمی عسر وحرج دارد. و وام را از او پس نگیرند. به همین دلیل بیدادگاه اقتصادی شعبه 14 کارکنان دولت به نفع او رای داد. قرار شد از دم ماهی 5 ملیون تومن قسط برای 300 ملیون دلار بدهی بدهد. 8- جعفر ازادی دیگر ناقاضی ورئیس بیدادگاه قدس بوده است. او هم با زنان متهمین وهمکاران زن مجتمع زیر نظرش رابطه جنسی آمرانه داشت. یکی از زنان ارباب رجوع از او شکایت کرد. پور قاسمی به او پیام داده بود که بیرون از مجتمع رابطه بازنان را سامان بدهد. در اداره بد جور پیچیده است. در مجتمع مدرس در محله نارمک مدتی ریاست مجتمع بود. او هم با خانم محمد زاده رئیس دفتر پور قاسمی رابطه جنسی داشته است. 9_ بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 11 تهران آقای علیرضا محمد بیگی خرظابی فرزند علی ، که قبلا بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بوده است. او را به اتهام اخذ رشوه 150 ملیون تومن سکه و دلار در میدان انقلاب دستگیر کردند. اطلاعاتی ها او را به شعبه 11 باز پرسی کارکنان دولت تحویل دادند. بعد از بازجویی ها او را به بند 241 اوین زیر نظر حفاظت واطلاعات قوه قضائیه فرستادند. سپس او را با قرارداد وثیقه 50 ملیون تومن آزاد کردند تا زمان دادگاه نهایی آزاد شده است. 10_ رئیس یکی از شعبه های دادگاه های تجدید نظر تهران ، به نام قربان وند، که قبلا بازپرس دادسرای ناحیه 2 تهران بود در سال 1388 به ناگهان ارتقای مقام گرفت. ومستشار شعبه 209 دادگاه تجدید نظر تهران شده بود، او را با 400 ملیون تومان پول نقد که همراه داشت، بازداشت کردند.او حالا در بند 8 زندان اوین به سر می برد. 11- 50 روز است که شعبه 101 دادگاه ملارد قاضی ندارد. حسن امرچی قاضی این شعبه بیش از 50 روز است که از شعبه رفته است. عملا در این 50 روز پرونده مردم بلا رسیدگی مانده است. بیش از 100 تفر زندانی در زندان مانده اند چون پرونده انها در آن شعبه است. وصدها نفر دیگر که در ان شعبه پرونده دارند، بلاتکلیف مانده اند.

Khabargar – خبرگر, [22.10.18 21:37]
پرونده ها روی هم انباشته شده و چه بسا ده ها نفر به دلیل نبود قاضی شعبه در زندان مانده اند. این بی توجهی حکومت نسبت به مردم نمایشی دیگر از روش حکومت اسلامی است. https://t.me/khabargar

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: