این هم از نسخه‌ی نهایی مرام‌نامه‌ی حزب براندازان که در اختیار تمام پارتی‌سان‌ها و اعضای حزب قرارش می‌دهیم.
البته هیچ اصل و باوری در حزب براندازان صلب و همیشگی نیست و ما مدام بسوی بهتر حرکت می‌کنیم. پس چنان‌چه پیشنهادی دارید ما را در جریان بگذارید یا اگر هنوز با بندی مخالف‌ید یا چنان‌چه مایل‌ید بندی به مرام‌نامه اضافه شود، پیشنهاد بدهید تا چنان‌چه مورد توافق شورای هماهنگی حزب قرار گرفت، در متن مرامنامه لحاظ شود.

 

اهداف حزب
، در دوران پیش از براندازیِ حکومت ملاشاهی، تمام تمرکز خود را روی نابودی »حزب براندازان« استعمار اسلامی و سلطنت ملاتاریا گذاشته و از دو طریق نظری و عملی، این هدف را دنبال ، شامل تحلیلها و افشاگریهای پروپاگانداهای حکومت ملاشاهی و »بخش نظری« میکند؛ در سوپرگروه تلگرامی حزب » علی عبدالرضایی(موتا) « اتاقهای فکر روسیست که هر روزه توسط براندازان انجام شده و سپس بهصورت فایلهای صوتی و تصویری در اینترنت پخش میشود. سالۀ استعمار اسلامی و همچنین ۱۴۰۰ معناسازی و تولید گفتمان جدید جهت مقابله با سیطرۀ از دیگر فعالیتهای نظریِ حزب است که نتایج آن ،» پایان اسلام در ایران « اجرا و توسعۀ گزارۀ نیز شامل انهدام پایگاههای خرافه و بسیج و ایجاد »بخش عملی«در سراسر کشور مشهود است. تحریم فروشگاههای سپاه « جنبشهای اعتراضی و شعارنویسی و راهاندازیِ کمپینهایی چون است .بهطورکلی ما جمهوری اسلامی را حکومتی غاصب میدانیم که کشورمان را »پاسداران از هر نوع ، اشغال کرده و ایرانیان را به گروگان گرفته است، پس در راه براندازیِ چنین حکومتی روشی در مبارزه استقبال و استفاده میکنیم. از آنجایی که مدتیست رسانههای مزدور پارسیزبان بسیج شدهاند تا نظریهپردازی و ادبیاتِ تغییر » حزب براندازان « را به»حزب ایرانارشیست« سیاسیِ براندازی را نابود کنند، تا مدتی نام »براندازی« دادهایم تا فعالیتهای شبانهروزی پارتیسانها در خیابانهای سرتاسر کشور ذیل نام اهداف حزب:
2 | مرام نامۀ حزب براندازان

به نام ، پس از براندازی، انجام شده و آتِش این نامیده را همچنان زنده نگه دارد .حزب براندازان تغییر نام خواهد داد و پس از اینکه مرحلۀ دادرسی را » حزب ایرآنارشیست «اصلی خود یعنی گذراند و مزدورانِ بیوطن را مجازات کرد و میلیاردها دلار سرمایۀ مردمِ ایران را که توسطِ ملاپاسداران ربودهشده، به کشور بازگرداند، با انقلابی ساختاری، جامعهای مدنی و مبتنی بر اعلامیۀ جهانِی حقوق بشر را در ایران بنا خواهد نهاد؛ جامعهای لاییک که از شرِّ خرافات مذهبی رهایی یافته و در آن، مقدمات خلاصی از مذهب فراهم شده باشد، طوریکه تمام مردم ایران بتوانند با برخورداری از عدالت اجتماعی و برابریِ حقوقی و سیاسی، فارغ از هرگونه آنگونه که شایستۀ یک انسان است، ، تبعیض(جنسیتی، زبانی، قومی، نژادی و ناتوانی جسمی) در کنار یکدیگر همزیستی داشته باشند. و »عدالت« را شرط اول رشد اجتماعی و دو عامل »آزادی« از آنجا که حزب براندازان را پشتیبانِ آن میداند و همچنین توجه ویژهای به منافع و امنیِّت ملّی و ثبات »برابری« سیاسی و یکپارچگی ایران دارد، تحقِّق جامعۀ موردنظر را در پنج اصل کلِی زیر دنبال میکند:

.آزادیِ فردی، آنگونه که هر کس بتواند بودوباش دلخواه خود را داشته باشد، تا جایی که ۱ مزاحم بودوباش دیگری نباشد(لیبرتاریانیسم). .برقراریِ عدالتِ اجتماعی و محرومیتزدایی در کنار احیاء و توجه ویژه به محیط زیستِ در ۲ حال نابودی ایران(اکوسوسیالیسم). ، آنگونه » دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم « .ایجاد ساختاری سیاسی، متشکل از دو شیوۀ ۳ که تمام مردِم ایران بتوانند در ادارۀ کشور بهطور یکسان دخیل باشند(دموکراسیِ ترکیبی). .طبقهزدایی و اقتدارستیزی، بهگونهای که هیچکس بر دیگری برتری نداشته باشد و اصل ۴ شایستهسالاری در تقسیم کارها، ملاک قرار بگیرد(اکوآنارشیسم). . .احیای فلسفه و خرد ایران باستان و بهکارگیری آن در امر کشورداری(حکمت ایرانی) ۵ در راستای دستیابی به اهداف و اجرای پنج اصل ذکرشده، حزب براندازان دیدمانهایی را ارائه داده که در ادامه به آنها اشاره میشود:

 

دیدمان اجتماعی:

رعایتِ انسان و حفظ شخصیت و کرامت انسانی است. بههمین منظور، ، الف) اولویّتِ اصلی حزب بر این باوریم که باید در سریعترین زمان ممکن، حداقل رفاهِ لازم جهت یک زندگی متناسب با ، بیمۀ تأمین اجتماعی « استانداردهای روِز دنیا، برای تمام ایرانیان فراهم شود و خدماتی از قبیل در اختیار همه قرار بگیرد. هیچ »حقوق بازنشستگی و مسکِن متناسب با درآمد ،حقوق بیکاری شهروندِ ایرانیای نباید به دلیل فقر و جبرِ زندگی، گرسنه یا بیخانمان بماند. ب) مسئلۀ بهداشت تن و روان و همچنین مسئلۀ درمان، از مواردی هستند که باید هر چه زودتر از حالت بحرانی خود خارج شوند و شرایطی فراهم شود که تمام ایرانیان، از امکان خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بهرهمند شوند. پر واضح است که جامعۀ سالم، با تأمین سلامت تمامِی افراد جامعه، تحقّق خواهد یافت. همچنین باید شرایطی فراهم شود که سالمندان و بیماران خاص و ناتوانانِ جسمی، بتوانند در حداکثر آسایش به زندگیِ خود ادامه دهند. پ) از آنجا که نیروی انسانی، باارزشترین سرمایۀ هر کشور و آموزش نیروی انسانی، اصلیترین شرط تحقِّق یک کشوِر پیشرفته و توسعهیافته است، آموزش و پرورِش کشور، باید بهگونهای باشد که به افراد بیسواد بهطور رایگان آموزش بدهد و بیسوادی، بهطور مطلق از بین برود. حِق تحصیِل رایگانْ از مواردیست که باید برای تمام پایهها از ابتدایی تا دانشگاه(دستکم تا پایۀ متوسطه) فراهم شود.

 

دیدمان اقتصادی:

در تمامی عرصهها هستیم و سرمایهداران و »کاپیتالیسم« شاهد یکهتازیِ ،در عصر حاضر اَبَرسرمایهداران، سیاستهای اصلی کشورها را تعیین میکنند؛ حالا دیگر تمام جنبههای بودوباش گره خورده و لازمۀ تحقّقِ یک جامعۀ آگاه، پیش از هر چیز، »اقتصاد«هر انسانی، به مفهوم حزب براندازان، آزادی را شرط اول « آن جامعه است. پیشتر گفته شد که »آگاهیِ اقتصادی«
دیدمان اجتماعی:
دیدمان اقتصادی:
4 | مرام نامۀ حزب براندازان

و از آنجا که امروزه در هر کشوری میتوان با پرداخت بهای آزادی، آزاد » رشد اجتماعی میداند را در ادبیات سیاسی خلق کرده، تا تصویر »آزادِی اقتصادی« بود، حزبْ برای اولینبار، ترمی به نام روشنتری از دیدمان اقتصادی خود ارائه دهد. حزب براندازان، آزادیِ اقتصادی را پیششرط هرگونه آزادیِ دیگر میداند و همچنینْ شرط تحّق ق یک جامعۀ پویا را اقتصادی پویا میداند و بر همین مبنا، بر این باور است که:

الف) هر شهروند ایرانی، ضمن اینکه در انتخاب شغل دلخواهِ خود آزاد است، باید بتواند با انجام پنجساعت کار روزانه، به درآمدی دست یابد که توان پرداخت نرخ آزادیهای موردنظر خود را داشته باشد. ب) قوانین مالکیّت، باید به پخش برابر ثروت و آزادیِ اقتصادی شهروندان کمک کند، همچنین تا حد امکان باید به مالکیّت اشتراکی درآیند، تا از طبقاتیشدنِ جامعه ،ابزار کار و تولید جلوگیری شود. پ) اقتصاد و قوانینِ اقتصادی هر منطقه، باید ضمن تأمین نیازهای مالیِ اهالی، سلامت محیط زیست آن منطقه را نیز تضمین کند. ت) از طرحهای دیگری که حزب برای پخش برابر ثروت و اطلاعات و آزادی اقتصادی شهروندان در نظر دارد، استقرار وزارتخانهها در استانهای مختلف است؛ یعنی دیگر تجمع وزارتخانههای مختلف را در پایتخت نخواهیم داشت، بلکه هر وزارتخانه را در یکی از استانها مستقر خواهیم کرد. به این ترتیب، هر استان میتواند بخش بزرگی از قدرت اقتصادی و فرهنگی و همچنین قدرت سیاسی کشور را در دست داشته باشد.

دیدمان حقوقی:
بهمثابۀ مجموعه قراردادهای اجتماعیای است که مسیر همزیستیِ »قانون« در نگاه حزْب شهروندان را در کنار یکدیگر هموار میکند. پس هر چه قوانین جامعهایْ انسانیتر و دقیقتر بر مبنای آزادِی انسان وضع شود، در آن جامعه، انسانْ بیشتر رعایت خواهد شد. حزِب ما، قانون را دیدمان حقوقی:
5 | مرام نامۀ حزب براندازان

عاملی بسیار تعیینکننده در فرهنگ ملّی و حکومتِ قانون را عاملی مؤثر در رشد و توسعۀ کشور بر خلاف سایر احزاب، قصد ندارد تا سهمی در کرسیهای مجلس، دولت ، میداند. حزب براندازان و قوۀ قضاییه داشته باشد، اما به رسم آییِن همیشگیِ خود مشاور مردم و منتقدِ دائمی این نهادها باقی خواهد ماند و با روشنگری و سازماندهِی جنبشهای عدالتخواهانه و مردمی، بستر را برای وضع هر چه بیشتر قوانین انسانی و جلوگیری از ایجاد قوانین ضدِّانسانی فراهم خواهد کرد، طوریکه امنیِّت جانی و مالی شهروندان، به دلیل ضعف قوانین به خطر نیفتد و اجرای عدالت، بهانهای برای قراردادن شهروندان در تنگناهای قانونی و گذراندن بخشی از زندگیشان در زندانهای سرمایهداری نباشد. ما معتقدیم که قانون اساسیِ جدید بایستی با محوریت آزادی نوشته شود، بهگونهای که رهایی از در بندهای آن لحاظ شده باشد. قوانین تازه باید بهگونهای باشند که از ایجاد هر ،خرافات مذهبی گونه تبعیض، بهخصوص تبعیض جنسیتی جلوگیری کنند. نیمی از جمعیِت ایران را زنان تشکیل میدهند، آنها باید بتوانند در کمال عدالت و برابریْ از حقوق انسانیِ خود بهرهمند شوند؛ حزب از هرگونه تلاشی برای رسیدن زنان به حقوقشان استقبال ، ما بهعنوان پرچمدار مبارزات فمنیستی خواهد کرد. بیشک قوانینی چون قانون ارث، حضانت فرزندان، خروج از کشور و تمام قوانین ضدِّزنی که در جمهوری اسلامی و حکومتهای پیشین وضع شده، در فردای براندازی لغو خواهند به خواستهای تاریخیِ خود دست خواهند ، شد و زنان ایرانیای که قرنها مورد ظلم بودهاند نیز از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردار »دگرباشان جنسی« ، یافت. در راستای رفع تبعیض اصلاحات اساسی انجام ، خواهند بود و در زمینۀ حقوق کودکان که آیندهسازان ایران هستند خواهد شد. قوۀ قضاییه بهعنوان پشتوانۀ این قوانین، باید در نهایت استقلال از سایر قوا فعّالیت کند و فضایی امن را برای فعّالیتهای اقتصادی و فرهنگی و… فراهم آورد. از نکات دیگری که است .در بخش » عدم مداخلۀ باورهای مذهبی در وضع و اجرای قوانین « پیشتر نیز ذکر شد، در جمهوری اسلامی قرار داشته، حذف »مجازات اسلامی« قضایی نیز باید تمام آنچه که به نام از دستور کار قوۀ قضاییه خارج شود. »اعدام و سنگسار و قطع عضو« شده و مجازاتهایی چون خلاصه اینکه ساختار قوۀ قضاییه باید از تجربۀ حقوق بینالملل که دستآورد بشریّت است تبعیت
6 | مرام نامۀ حزب براندازان

علیهِ انسان » دهکدۀ جهانی مارشال مکلوهان «در ، کند و نباید به بهانۀ اعتقادات مذهبی و قومی اقدام کند.

 

دیدمان فرهنگی

با توجهِ برابر ، خواست اصلی ماست» ایالات متحدۀ ایران « ایرانْ مرکز اقوام مختلف است. تحقّق به انواع زبانها و خردهفرهنگهای ایرانی، این مهم ممکن خواهد شد. ایرانْ مهد فرهنگ و محلِ تلاقی فرهنگهاست. قرنها جنگ و هجوم خارجی، از ایران کشوری چندفرهنگی ساخته که مملو از خردهفرهنگهاست؛ خردهفرهنگهایی که در طول چهاردهقرنِ اخیر، همواره در سایۀ استعمار اسلامی رنگ باختهاند. اکنونْ زمان احیاست؛ وقت آن است که به عمر اسلام در ایران بهعنوان پرچمدار مبارزه ، پایان داده و به احیای فرهنگ و تمدن ایرانی بپردازیم. حزب براندازان را اعلام کرده و در »پایان اسلام در ایران« با استعمار اسلامی و فرهنگ متجاوز تازیان، پیشتر راستای احیای فرهنگ و فلسفۀ ایرانی گام برداشته و بهمنظور سرعتبخشیدن به این امر، حزْب مجموعهفعالیتهایی را در نظر دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:

الف) رفع همهجانبۀ سانسور و اعمال آزادیِ بیحد و حصر با محوریت آزادی مطلق بیان، برای تمام فعّالاِن عرصۀ فرهنگ و هنر و سیاست. ب) ایجاد و گسترش رسانههای آزاد و آگاهیبخش در جهت احیاء و معرفیِ فرهنگ ملّی. که در دوران حکومت ملاشاهی به کلی بیمصرف و »فرهنگستان زبان پارسی« پ) احیای گمراه شده است. یکی از کارهای بزرگی که باید هر چه سریعتر در این زمینه انجام شود، مبارزه با سویههای زنستیز زبان است. ت) آموزش زبان و هنِر اقوام ایرانی، در مدارس و دانشگاهها و ایجاد فضای آزاد کار برای فعّالینِ خردهفرهنگهای ایرانی و گسترش فرهنگ توریسم در تمام استانها، جهت معرفیِ میراث فرهنگی ایران. ث) معرفی فرهنگ ایرانی از طریق سفارتخانههای ایران در خارج از کشور: در این زمینه تمام حکومتهای ایرانی در طول تاریخ عقیم بودهاند، بهعنوان مثال غذاهای متنوع ایرانی از این

 

رویکرد سیاسی:

حزْب در نظر دارد تا هر چه سریعتر کارنامۀ سیاه حکومت ملاشاهی را در عرصۀ سیاست خارجی کنار زده و برای رشد و توسعۀ ایران و همچنین برقراری صلح در سطح دنیا، با دیگر کشورها روابطی منطقی را بر مبنای منافع ملّی آغاز کند. بههمین دلیل، لازم است که اقدامات زیر هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد:

الف) خاتمهدادن به مداخلۀ نظامی و غیرنظامی در کشورهای دیگر و برگرداندن تمام نیروهای منتسب به ایران، از کشورهای درگیر جنگ. ب) افشای تمام قراردادهایی که با دیگر کشورها بسته شده و علیهِ منافعِ ملّی بوده و تلاش برای لغو آنها. پ) ایجاد روابط دوستانه با سایر کشورها، جهت همکاری و گسترش صلح در دنیا و تلاش برای بهبود وضعیت زیستمحیطیِ کرۀ زمین. ت) اصلاح کارکرد تمام سفارتخانههای ایران، آنگونه که فرهنگ و بودوباش ایرانی را نه اسلام! ،

دیدمان سیاست خارجی:

حزب براندازان اعتقاد دارد که در ایران سیاسْت به شکل علمی و ملّی دنبال نشده و سیاستمدارانی که مدام منافع ملّی مدِّنظرشان باشد، انگشتشمارند؛ از این رو، حزْب در پِی آن است که تحولاتی بنیادین را در حوزۀ سیاست اعمال کند که برخی از مهمترین آنها، به شرح زیر است:
دیدمان سیاست خارجی:
رویکرد سیاسی:
8 | مرام نامۀ حزب براندازان

الف) قانون اساسی کشور، باید بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و با محوریتِ آزادی تنظیم شود و اثری از باورهای مذهبی و ایدئولوژیک در آن نباشد. استان و کشورِ خود دخیل باشند. ،شهر ، ب) مردم، باید در تصمیمگیریها و نحوۀ ادارۀ روستا بههمین منظور، باید موجباتِ آموزش سیاسی شهروندان، از سنین کودکی فراهم شود و وظیفه خواهند داشت تا شرایط را برای » ادارات همهپرسی « همچنین مراکزی تحت عنوان برگزاری همهپرسی فراهم کنند. پ) تعداد قوای اداریِ کشور، باید از سه قوّه به چهار قوّه تغییر کند که قوّۀ چهارم، همان خواهند بود. » سازمانهای همهپرسی « ت) حکومت نباید نقش خدا، پدر و یا قیِّم شهروندان را داشته باشد و باید بداند که کارفرمایی جز مردم ندارد. ث) فرماندۀ نیروی نظامِی کشور، باید توسط مردم انتخاب شود تا خدمتگزاِر شخص و گروه مردمْ فرماندهِی کل قوا را بر عهده خواهند داشت. ،خاصی جز مردم کشورش نباشد؛ در واقع ج) تشکیل احزاب و تشکلهای صنفی و اجتماعی، باید آزادانه انجام شود، بهگونهای که شهروندانِ ایرانی با هر اعتقادی بتوانند در آموزش و تصمیمگیریهای سیاسیِ کشور دخیل باشند. چ) تمام اقوام ایرانی، باید بتوانند در مدارس و دانشگاههای شهر و استان خود، به آموزش زبان نیز، زبان مشترک تمامِ ایرانیان خواهد بود. »زبان پارسی« مادریشان بپردازند، ح) رسانه، باید بهعنوان بنیادی مستقل، همواره نقش بازوی آگاهیرسانِ جامعه را ایفا کند، تا از بروز و فراگیری فساد جلوگیری شود. آزادیِ فعّالیت احزاب، یکی از اصلیترین دلایل مبارزۀ ماست، در نتیجه ساختار حکومت باید شرایطی فراهم کند تا تمام احزاب از تریبون برخوردار باشند.

 

 

 

محیط زیست:

ایرانْ از دیرباز کشوری چهارفصل بوده و بخش بزرگی از گونههای قدیمِی گیاهی و جانوری در کشور ما میزیند، مشکل محیط زیستِ ایران، یک موضوع ملّیست که نگرانی فعّالین محیط زیست را در سرتاسر دنیا برانگیخته است. چهار دهه خیانتِ سران حکومت ملاشاهی و به تاراجبردنِ منابع طبیعی و نابودیِ استعدادهای زیستمحیطیِ کشور، باعث شده که بیش از نیمی از پوشش گیاهی و هشتاددرصد از جمعیت جانوری ایران، در طول این چهلسال نابود شود. همواره ،» سدسازی و انتقال آب و ساخت نیروگاهها و کارخانجات صنعتی « پروژههایی چون بهگونهای پیش رفته که بخشی از خاک کشور را به بیابان بدل کند. حزب براندازان بهخوبی به این امر واقف است و توجه ویژهای به محیط زیست ایران دارد:

الف) متوقفکردنِ پروژههای سدسازی و انتقال آب و جایگزینکردن فناوریهای جدیدِ ذخیره و تصفیۀ آب در کشور. ب) متوقفکردن جنگلزدایی و جایگزینکردن فناوریها و منابعِ دیگر برای صنایعی مانند چوب و کاغذ و صنایع سلولزی. پ) افزایش پوشش گیاهی بهمنظور جلوگیری از حوادثی مانند سیل و هجوم ریزگردها. ت) افزایش پارکهای مّلی و مناطق حفاظتشده، جهت حفظ گونههای گیاهی و جانوریِ در حال انقراض. ث) ایجاد موازنه بین محصولات کشاورزِی وارداتی و صادراتی، بهگونهای که تولید یک محصول، باعث ازبینرفتن سرمایۀ ملّی نباشد و واردات آن، بهصرفهتر باشد. ج) مکانیزهکردن بخش کشاورزی و جایگزینکردن جدیدترین فناوریهای آبیاری و تصفیه، جهت صرفهجویی در مصرف آب. چ) جایگزینکردن انرژیهای پاک به جای سوختهای فسیلی و بهکارگیری فناوریهای جدید در جهت تأمین انرژی

 

 

بهدلیلِ آنکه کشور ما در منطقهای جنگخیز قرار دارد و در طول تاریخ همواره مورد حملۀ کشورهای دیگر قرار گرفته، حزْب وجود یک نیروی نظامِی قدرتمند و ملّی را برای کشور حیاتی میداند. موارد زیر، بخشی از مهمترین نظرات حزب در خصوص ساختار نظامِی آیندۀ ایران را شامل میشود:

الف) انحلال کامل سپاه پاسداران و بسیج و تمام احزاب و گروههای اسلامی و مصادرۀ اسلحه و مهماِت آنها به نفع نیروهای نظامیِ ملّیمردمی. ب) چهلوپنجروز آموزِش نظامِی اجباری و رایگان برای تمام دختران و پسرانی که به هجدهسالگی رسیده باشند. داوطلبانی که پس از دورۀ آموزشی، در خدمِت نظامی بمانند، مانند بقیه کارکنان از حقوق و مزایا برخوردار خواهند شد؛ این حقوق، برابر با حداقل دستمزدِ افزایش مییابد. ، تعیینشده برای کارگران است و با افزایشِ تخصِص افراد پ) الغای سلسلهمراتب موجود در واحدهای نظامِی تخصصی، بهگونهای که کرامت انسانیِ هیچکسی در زمان آموزش یا خدمتِ نظامی، پایمال نشود.

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: