🔴حمایت ۱۷۵ تن کنشگران مدنی و سیاسی از خواست و مطالبات برحق مردم بلوچستان

جنایت وحشیانه در سراوان و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان را قویا محکوم میکنیم و با پیگیری استراتژی اتحاد در عمل، از تلاش حق طلبانه، دمکراتیک و قانونی مردم تحت ستم که متعاقبا با سرکوب عریان وخشن صورت میگیرد، عمیقا پشتیبانی میکنیم، و خود را در کنار مردمی میبینیم که برای نان، معیشت ، آزادی، جدایی دین از سیاست، و دمکراسی تلاش میکنند.

برهمگان روشن است که ریشه ی همه ی مشکلات مردم ایران نان ، امنیت ونبود آزادی است.

دهها سال است، که مردم ایران همه ی دلخوشی هایی که برای بشریت متصور است را، کنار گذاشته و فقط به دنبال این هستند که از دست فقر و مرگ و نبود آزادی و سانسور و سرکوب رهایی یابند.

کمترین هدیه ی هر حاکمیت قانونمند به مردم خود ، فراهم کردن نان، آزادی و دمکراسی است که ملت ایران از آن محروم است.

همانطور که می دانیم مردمان مرز نشین مانند سایر مردم ایران، بیشتر در خطر ناامنی و فقر و بیکاری بوده اند.

مشکلات مردم ایران از شرق تا غرب و از شمال تاجنوب از یک جنس و آنهم نبود معیشت مناسب، امنیت و آزادی است.

حاکمیت مردم محور، آن است که فراهم کننده ی امنیت مردمش باشد، نه خود برهم زننده ی امنیت آنان باشد .

شوربختانه روند پیش رو پیام شوم کشیده شدن کشور به سمت خشونت از سوی حاکمیت و تکاپوی زنده ماندن از سوی مردم را میدهد.

اما بی گمان هرگز نمی توان با توپ و تفنگ ریشه ی یک ملت را ازمیان برداشت .
ما امضا کنندگان این بیانیه هرگونه کشتار انسان ها را به هرشکل و از سوی هرکسی محکوم نموده ،ضمن ابراز همدردی با کشته شدگان مردم خسته و به تنگ آمده ی سیستان و بلوچستان از مردم ایران از هر حزب و صنف و گروهی میخواهیم به کمک هموطنان آسیب دیده ی خود شتافته و اندکی غبار فقر و فلاکت را از چهره ی این مردم شریف و هموطنان عزیز خود بزدایند.

همچنین از همگان میخواهیم مبادا در دام ترفند های حکومت بیفتند که تلاش میکند مبارزات حق طلبانه ی مردم بلوچستان برای نان، امنیت و آزادی را تجزیه طلبانه معرفی کند.

لیست امضاکنندگان بیانیه:
1_حشمت الله طبرزدی (دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران)
2_قاسم شعله سعدی ( پایه گذار راه سوم)
3_رسول بداقی (کنشگر مدنی)
4_سید هاشم خواستار(زندانی سیاسی و اعضاء بیانیه 14)
5_محمد مهدوی فر (تخریپی و غواص و از اعضای بیانیه 14 )
6_زرتشت احمدی راغب ( اعضای بیانیه 14)
7_کورش زعیم هموند (رهبری جبهه ی ملی ایران- سامانه ششم)
8_اکبر کریمیان (کنشگر سیاسی)
9_ محمدرضا خسروی (کنشگر سیاسی_اعضای شورای جبهه دموکراتیک ایران)
10_ محمد زمانی ( کنشگر سیاسی و جامعه شناس)
11_مجید ناصری (عضو شورای آزادیخواهان سوسیالیست)
12_ فرنوش بهرنگی (کنشگر سیاسی)
13_حسن نایب هاشم (پزشک و فعال حقوق بشری)
14_دیان احمدی (کنشگر سیاسی)
15_رضا حضرتی (کنشگر سیاسی)
16_راحله راحمی پور ( کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی پیشین)
17_ فرشاد قربانپور (کنشگر سیاسی)
18_ شهلا انتصاری (کنشگر سیاسی و از اعضای بیانیه 14+14)
19_آرش آذرخش (عضو شورای آزادیخواهان سوسیالیست) @freeiran
20_ اسماعیل مفتی زاده (عضو شورای جبهه ی دموکراتیک ایران )
21_ پوران ناظمی (کنشگر سیاسی و مدنی)
22_ مسعود اکبر اسدی (کنشگر سیاسی)
23_حمید بی آزار (کنشگر سیاسی)
24_بهنام ابراهیم زاده ( فعال کارگری و حقوق کودک)
25_عیسی ابراهیم زاده (فعال کارگری)
26_رضا آیلور (کنشگر مدنی)
27_عبدالرحمان ابراهیم زاده (فعال کارگری)
28_مهدی علی زاده فخرابادی (طنزنویس و زندانی سیاسی سابق)
29_سکینه اسودی قوشچی (شاعر و نویسنده)
30_احمد عالی نژاد (زندانی سیاسی سابق)
31_آریاسب باوند (زندانی سیاسی سابق)
32_کوروش جلیل (زندانی سیاسی سابق)
33_خالد احمدی (کنشگر مدنی)
34_درسا بی آزار (کنشگر مدنی)
35_بهنوش زرین کمر (مادر مهرداد محمد و مهرداد محمدنژاد)
36_رضا کریمان (کنشگر مدنی)
37_عباس محمدپور (کنشگر سیاسی)
38_افروز سلمانپورظهیر (خواهر زندانی فرهادسلمانپور ظهیر)
39_سجاد سلمان پورظهیر (کنشگر مدنی)
40_شیوا رشیدی (فعال حقوق کودکان)
41_کامبیز نوروززاده (کنشگر مدنی)
42_فرزین رضایی روشن (زندانی سیاسی اوین)
43_محبوبه رضایی (زندانی سیاسی در بوشهر)
44_محسن یزدی (کنشگر مدنی)
45_ یوسف قادری (فعال کارگری)
46_ئاریز قادری (کنشگر سیاسی)
47_مهران محجوبی (کنشگر سیاسی)
48_پروین آزاد (کنشگر حقوق مدنی و کودکان)
49_امیر مسعود اکبر آبادی (خبرنگار)
50_عبدالله نوری زاده: (فعال اقتصادی)
51_روزبه اکرادی (کنشگر مدنی لیبرال)

52_حوریه خانپور(کنشگر مدنی و فعال گروه صلح)
53_اسدالله فخیمی(کنشگر مدنی و حقوق بشری)
54_داود فرهادپور (خبرنگار آزاد)
55_ هاشم امینی کشاورز (زندانی سیاسی سابق)
ادامه اسامی امضا کنندگان _ سری دوم
56_عیساخان حاتمی (دبیر اجرایی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران)
57_یاسمین حنیفه (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
58_پرویز سفری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
59_بهرام صباغ نوین (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
60_محمد رضا خوانساری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
61_آرش سلیمانی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
62_کامبیز دلجوان (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
63_یاشار تبریزی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
64_حنیف کراگری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
65_آرون عسگری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
66_رضا مبین (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
67_منوچهر محمدی (سخنگوی برون مرزی جبهه دموکراتیک ایران)
68_منصور فرجی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
69_محمد دهقان (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
70_جمال سروی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
71_احسان کلبادی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)
72_صدیقه مالکی فرد ( همسر آقای خواستار)
73_فاطمه ملکی (همسر آقای نوریزاد)
74_مهناز سرابی کدخدایی( مادر جانباخته علی رضا شیر محمدعلی)
75_مادراسانلو (مادر جانباخته افشین اسانلو)
76_فرشته اسانلو ( خواهر جانباخته افشین اسانلو)
77_آرش تورانی (کنشگر مدنی)
78_رضا اسدی (کنشگر مدنی)
79_رها آجودانی (کنشگر حقوق بشری)
80_محمد کریمی (کنشگر سیاسی)
81_سونیا مالکی (کنشگر حقوق بشری)
82_حامد آیینه وند (کنشگر مدنی)
83_امید قوامی (زندانی سیاسی سابق)
84_اکبر امینی (کنشگر سیاسی)
85_شکر اله مسیح پور (کنشگر سیاسی)
86_سعید محمدی (کنشگر سیاسی)
87_آرش کیخسروی (کنشگر سیاسی)
88_مهتاب قربانی (کنشگر حقوق بشری)
89_اسماعیل حبیبی ( فعال کارگری)
90_مسعود زارع ازغندی ( فعال صنفی)
91_ویکتوریا آزاد (موسس و رایزن شبکه ایرانیاران، تحلیگر و فعال سیاسی)
92_کشیش رسول حیدری (مدیر برنامه تلویزیونی امید جاودان و از اعضای انستیوی صلح امریکا- شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)
93_رضا ضرابی (فعال پرمخاطب رسانه ای، تحلیگر – شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)
94_بهفر لاله زاری (کنشگر مدنی، همسر زندانی دربند رضوانه خانبیگی – ایران – شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)
95_دکتر دانیال استخر (وکیل و قاضی مستعفی دادگستری – کنشگر سیاسی و رسانه ای عضو شورای راهبردی شبکه ایراتیاران)
96_دکتر هومن برخواه (درونمرز) تحلیگر و استراتژیست سیاسی – عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران
97_ایرانشهر (درونمرز) عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران
98_جانباز غلامحسین بروجردی (درونمرز) عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران
99_علی موسی نژاد فرکوش (زندانی سیاسی – زندان رجایی شهر کرج) عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران
100_حسن رستگار (کنشگر سیاسی و مجازی عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)
101_شکوفه آذر ماسوله (کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق) 102_جواد خرمی (روزنامه نگار)
103_سیروان قادر پورآذر (کنشگر سیاسی)
104_پویان البرزی (زندانی سیاسی سابق)
105_امیر تبریزی (زندانی سیاسی سابق)
106_هلن منشی زاده (کنشگر مدنی)
107_کیامرز حیدری (زندانی سیاسی سابق)
108_علی جلیلی (زندانی سیاسی سابق)
109_محمد حکیمی (کنشگر سیاسی)
110_محمد میرسلطانی (بنیاد کوروش کبیر)
111_رضا شریف بوکانی (زندانی سیاسی سابق)
112_آزاد مستوفی (روزنامه نگار و کنشگر سیاسی)
113_کیومرث مظفری (کنشگر مدنی وسیاسی)
114_رضا کرمی (کنشگر مدنی)
115_قاسم بهرامی (کنشگر مدنی)
116_امیر رزاقی ( کنش گر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم)
117_مهران بختیاری ( کنش گر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی)ایران-سامان ششم)
118_امین کرد (کنش گر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم)
119_محمد قائم مقامی( کنش گر سیاسی و هم وند جبهه ملی ایران-سامان ششم)
120_زهرا محمدی( کنش گر سیاسی-دانشجویی)
121_موسی ابراهیم زاده (کنشگر مدنی)
122_تهمینه خسروی (فعال صنفی)
123_ ژینوسرکانی (کنشگرمدنی)
124_بابک صفری (زندانی سیاسی سابق)
125_حسین غلامی آذر (زندانی سیاسی سابق )
126_سالارعبادی (روزنامه نگار)
126_نیکو نیکوکار (کنشگر مدنی_مادران پارک لاله)
128_عشرت بستنجانی (کنشگر مدنی_ مادران پارک لاله) @freeiran
129_پویا جگروند (زندانی سیاسی سابق)
130_بهمن لایقی (کنشگر مدنی)
131_امیر رزاقی ( کنشگر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم)

132_مهران بختیاری ( کنشگر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم)
133_امین کرد (کنشگر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم)
134_محمد قائم مقامی( کنشگر سیاسی و هم وند جبهه ملی ایران-سامان ششم)
135_زهرا محمدی( کنشگر سیاسی-دانشجویی)
136_محمد رضا کرمی (فعال کارگری)
ادامه اسامی امضا کنندگان_ سری سوم

137_فاضل موسوی (کنشگر سیاسی_ اعضای نهاد همبستگی)
138_محسن ترکمن (کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق_ اعضای نهاد همبستگی)
139_یوسف لاسکانی ( کنشگر سیاسی _ اعضای نهاد همبستگی )
140_علی محبی زاده ( کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق_ اعضای نهاد همبستگی )
141_مریم تاجبخش (کنشگر سیاسی_اعضای نهاد همبستگی )
142_علی مومنی (کنشگر سیاسی_اعضای نهاد همبستگی )
143_تینا نیکوکار ( کنشگر سیاسی، فعال محیط زیست و حیوانات_ اعضای نهاد همبستگی )
144_گلندام خوشامن ( کنشگر سیاسی_ اعضای نهاد همبستگی )
145_فریبا قربانی ( کنشگر سیاسی_ اعضای نهاد همبستگی )
146_بهروز قربانی (کنشگر سیاسی _اعضای نهاد همبستگی )
147_رضا حسن پور (کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق _ اعضای نهاد همبستگی )
148_محمدرضا آشوغ ( کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق و جان به در برده از کشتارهای 1367 _ اعضای نهاد همبستگی )
149_امیر کیانی ( کنشگر سیاسی_ تلاشگران راه آزادی)
150_محمود میرزایی “مهمیر” ( هنرمند_ کنشگر سیاسی)
151_کتایون شانی (کنشگر سیاسی-تلاشگران راه آزادی )
152_حسام وثوقی ( پزشک روانشناس ازهانوفر_ انجمن اتحاد سکولار دموکراتهای هانوفر)
153_منصور اسانلو ( فعال سندیکالیست سیاسی، زندانی سیاسی سابق_ جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران)
154_عباس واحدیان شاهرودی (کنشگر سیاسی _اعضاء بیانیه 14)
155_جواد لعل محمدی ( کنشگر سیاسی_اعضاء بیانیه 14)
156_شهلا جهان بین (زندانی سیاسی و از اعضای بیانیه 14+14)
157_رضا مهرگان (زندانی سیاسی و از اعضای بیانیه 14 )
158_عبدالرسول مرتضوی (کنشگر سیاسی، جانباز ،زندانی سیاسی _ اعضای بیانیه 14 )

159_عبدالرضا امانی فر ( فعال صنفی)
160_فاطمه عباسی (کنشگر مدنی_مادران پارک لاله)
161_صدیقه رضایی (کنشگر مدنی_مادران پارک لاله)
162_رادا مردانی ( دانشجو و فعال صنفی فرهنگیان )
163-مهدی هاشمی زاده ( فعال صنفی فرهنگیان)
164-دیاکو شیخ ئاغایی ( کنشگرسیاسی از گروه یاران آزادی )
165- صالح شرفی( کنشگر سیاسی از گروه یاران آزادی )
166-مریم معینی (اعضاء حزب دمکرات مسیحی ایران )
167- راحیل نوروزی (اعضاء حزب دمکرات مسیحی ایران)
168- آتوسا آشوری (اعضاء حزب دمکرات مسیحی ایران )
170- رضا اسماعیلی( کنشگر سیاسی از نهاد همبستگی )
171_امید عباسقلی نژاد (عضو جبهه دموکراتیک ایران)
172_علی رستمی ( عضو جبهه دموکراتیک ایران)
173_اکرم اقبالی( عضو جبهه دموکراتیک ایران)
174_ ابراهیم حسن زاده( عضو جبهه دموکراتیک ایران)
175_ آبتین طبرزدی (حامی حقوق حیوانات)

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: