ماه: اکتبر 2021

یکشنبه ۹ آبان در کرمانشاه جمعیتی از بازنشستگان معترض و خشمگین دور سفره خالی، تجمع کردند

امروز یکشنبه ۹ آبان در کرمانشاه جمعیتی از بازنشستگان معترض و خشمگین مقابل اداره کل تامین اجتماعی دور سفره خالی، تجمع کرده و چند تن از بازنشستگان پشت تریبون رفته…

مادر #مهرداد_معین_فر : آرزوکردم برای نابودی وسرنگونی قاتلانش

مادر #مهرداد_معین_فر من به جای مهردادم پای کیک وشمعش ایستادم وآرزوکردم برای نابودی وسرنگونی قاتلانش و وآرزو کردم برای آزادی ایران وایرانی۰۰۰ شمعش وفوت کردم۰۰۰ امیدوارم هرچه زودتر نابودی وسرنگونی…