ماه: مارس 2022

حضور مادر زنده یاد فرهاد مجدم از جانبخشان آبان ماه نود و هشت به همراه پوران ناظمی فعال مدنی در کنار مزار جاوید نام‌بهنام محجوبی

پوران ناظمی فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای خائن، در پیامی ویدئویی در کنار مزار جاویدنام بهنام محجوبی، از دیدار مادران آبان با خانواده‌های دادخواهان به مناسبت عید…