دسته: اعتراضات و اعتصابات کارگری

برنامه تلویزیونی همبستگی نو با منصور اسانلو:روز اول ماه می (۱۱ اردیبهشت)و اعتراضات و اعتصابات و پشتیبانی ها از همبستگی برای روز جهانی کارگر

روز اول ماه می (۱۱ اردیبهشت)و اعتراضات و اعتصابات و پشتیبانی ها از همبستگی برای اول ماه می روز جهانی کارگر مورد توجه این برنامه است. 📡 تلویزیون اندیشه امیدوار…

برنامه تلویزیونی همبستگی نو : منصور اسانلو در مورد اعتراضات سراسری آموزگاران و کانون های صنفی آنها، و ….سخن میگوید

میهمانان برنامه:دکتر شکراله مسیح پور و داریوش عمران زاده در این برنامه منصور اسانلو اعتراضات سراسری آموزگاران و کانون های صنفی آنها، اعتراضات کارگران نفت و گاز پتروشیمی، و پشتیبانی…

گسترش اعتصابات بعد از پیروزی در تحریم انتصابات

مردم ایران پس از پیروزی بر رژیم اسلامی اشغالگر اسلامی با تحریم انتصاباتش بسوی اعتصابات گام برمیدارند. ماجرا دوباره از کجا آغاز شده است: به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در…