دسته: اعتراضات و اعتصابات کارگری

برنامه تلویزیونی همبستگی نو با منصور اسانلو:روز اول ماه می (۱۱ اردیبهشت)و اعتراضات و اعتصابات و پشتیبانی ها از همبستگی برای روز جهانی کارگر

روز اول ماه می (۱۱ اردیبهشت)و اعتراضات و اعتصابات و پشتیبانی ها از همبستگی برای اول ماه می روز جهانی کارگر مورد توجه این برنامه است. 📡 تلویزیون اندیشه امیدوار…

برنامه تلویزیونی همبستگی نو : منصور اسانلو در مورد اعتراضات سراسری آموزگاران و کانون های صنفی آنها، و ….سخن میگوید

میهمانان برنامه:دکتر شکراله مسیح پور و داریوش عمران زاده در این برنامه منصور اسانلو اعتراضات سراسری آموزگاران و کانون های صنفی آنها، اعتراضات کارگران نفت و گاز پتروشیمی، و پشتیبانی…