🔴پدر پیری که بخاطر نداشتن هزینه درمان از بیمارستان بیرو ن انداختند !!!

🔹نظام آخوندی سرنگون اینجا زاهدان است و آن پیر مرد ۷۰_۸۰ ساله را مسئولان بیمارستان به خاطر اینکه پول درمان نداشته از بیمارستان با آن اوضاع وخیمش بیرون انداخته اند. این در حالیست که فقط در یک مورد هزینه به دنیا آمدن نوه خامنه ای یک میلیون پوند بوده.  

Read more

کارگر زندانی آزاد باید گردد! در محرومترین مناطق شهر ها و بخش های کشور ستمدیدگان دادخواه ،خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستند

در محرومترین مناطق شهر ها و بخش های کشور ستمدیدگان دادخواه ،خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستند. #اتحادمبارزه_پیروزی #ستمدیدگان_دادخواه

Read more

#عیاران_معیشت بازوی میدانی ستمدیدگان دادخواه، در فقیر ترین مناطق ایران پیکار را به کوچه ها وخیابانها می برند

تا روزی که همه ی دادخواهان با همبستگی جلوی حکومت ضد ایرانی ی جمهوری اسلامی بایستند. #اتحادمبارزه_پیروزی #دادخواهان_ایران #منصوراسانلو

Read more

#عیاران_معیشت بازوی میدانی ستمدیدگان دادخواه، در فقیر ترین مناطق ایران پیکار را به کوچه ها وخیابانها می برند.

#عیاران_معیشت بازوی میدانی ستمدیدگان دادخواه، در فقیر ترین مناطق ایران پیکار را به کوچه ها وخیابانها می برند. تا روزی که همه ی دادخواهان با همبستگی جلوی حکومت ضد ایرانی ی جمهوری اسلامی بایستند. #اتحادمبارزه_پیروزی #دادخواهان_ایران

Read more

شعار نویسی بر روی در ها و دیوار های سفارت ترکیه در تهران ، در اعتراض به جنایات رجب طیب اردوغان در کردستان سوریه

( با اشاره هایی به یونان و قتل عام ارامنه ) … #نه_به_جمهوری_اسلامی #آری_به_حكومت_دموكراتيك #جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه_ایران

Read more

براندازان هم وارد فعالیت های میدانی شدند. پرچم های جاعش که روی خرچنگش خط خورده است و براندازان خودشان را معرفی کرده اند

  اتحاد همه ی براندازان آزادیخواه کار رژیم را تمام خواهد کرد. #اتحادمبارزه_پیروزی

Read more

شعارنویسی دلاوران و عیاران هرروزه درحال گسترش است ..اینبار تبریز قهرمان۸شهریور ۹۸

تمام شهرهای ایران به سنگر مقاومت آزادیخواهان، ایرانارشیست ها، براندازان، ستمدیدگان دادخواه و عیاران معیشت و کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است. کار رژیم را بادست های خودمان تمام میکنیم و یک حکومت آزاد ودموکراتیک را جایگزین آن می کنیم. #اتحادمبارزه_پیروزی.  

Read more

زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شعار همبستگی همه ی براندازان آزادیخواه و اتحادگرایان است

. در همه ی شهر ها دیوار ها را روزنامه های خود می کنیم. از همانجا سازماندهی میکنیم، کار رژیم را تمام میکنیم . تمام شهرهای ایران به سنگر مقاومت آزادیخواهان، ایرانارشیست ها، براندازان، ستمدیدگان دادخواه و عیاران معیشت و کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است. کار رژیم را بادست های خودمان تمام میکنیم و یک حکومت آزاد ودموکراتیک را جایگزین آن می کنیم. #اتحادمبارزه_پیروزی

Read more

منصور اسانلو :پیرامون نوشته های دیوارنویسی در داخل کشور و آنکه نیروی دموکراسی خواه و ضد سانسور ویدیو ها را منتشر میکند، که از داخل کشور آمده است.

پیرامون نوشته های دیوارنویسی در داخل کشور و آنکه نیروی دموکراسی خواه و ضد سانسور ویدیو ها را منتشر میکند، که از داخل کشور آمده است. اتفاقا این شکستن سانسور به بحث های نظری دامن می زند و موجب رشد روشنفکری همراه با اقدام عملی دربین توده های مبارز و حاضر در میدان کمک می کند.

Read more
1 2
ترجمه به زبانهای دیگر