فراخوان

اعتصاب عمومی در کوردستان روز چهارشنبە مردم عزیز کوردستان روز چهارشنبە با بستن مغازەها و بیرون نیامدن از منزل پشتیبان همرزمانتان ، جانباختگانتان ، وعزیزانی کە در سیاەچالهای ج ا هستند پشتیبانی کنید و یک نە دیگر بە ج ا بگویید

مردم عزیز کوردستان روز چهارشنبە با بستن مغازەها و بیرون نیامدن از منزل پشتیبان همرزمانتان ، جانباختگانتان ، وعزیزانی کە در سیاەچالهای ج ا هستند پشتیبانی کنید و یک نە دیگر بە ج ا بگویید

فراخوان

بیانیه گروه وحدت ملی ایرانیان در اروپا، گامی برای اتحاد براندازان

Saremi09-2 بدعوت گروه وحدت ملی ایرانیان – مرکزیت هامبورگ در تاریخ August.26 در هتل Reichshof هامبورگ گردهمائی با سخنرانی دکتر مصطفی دانش روزنامه نگار و خبرنگار برجسته برگذار گردید. در این گردهمائی تعداد کثیری از فعالین سیاسی و دوستداران ایران شرکت نمودند. نمایندگانی از حزب مشروطه ایران – لیبرال دموکرات، …

فراخوان
2

۲۵ سپتامبر روز اعتراض به حضور روحانی در سازمان ملل نیویورک

بیست وپنج ۲۵ سپتامبردر شهر نیویورک از ساعت ۹ بامداد تا ۶ عصر در ۲th Ave cross 47street از همه ایرانیان آزادیخواه دعوت می کنیم که برای اعتراض به حضور حسن روحانی آدمکش وغارتگر در جلو ی سازمان ملل در پارک داک هامرشولد حضور به همرسانیم. حزب جنبش همبستگی ستم …

فراخوان

مادر رامین حسین پناهی کمک میخواهد ‫مادران دادخواه همکنون به یاری مادر رامین، جوان خردمند کرد به جلوی زندان رجایی شهر بروید! ⁧‫#منصوراسانلورهبرجنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه‬⁩ ‬

‏وکلای ⁧ #رامین ⁩ ⁧ #حسین ⁩ ⁧ #پناهی ⁩: از آنجایی که مسئولین زندان رجایی شهر اختیار تام در اجرای حکم را دارند ، هر آن احتمال اجرای حکم ⁧ #اعدام ⁩ ⁧ #رامین ⁩ حسین پناهی میرود چرا که رامین با هدف اجرای حکم منتقل گشته و این …

فراخوان

سوختن مردم در سینما رکس آبادان گریبان خامنهی وحکومتش را میگیرد.

بعد از۴۰ سال در آستانه چهلمین سال سوختن سینما رکس نسل جدیدی که اصلا ان سال ها نبودند. اما کنجکاو هستند در شهرشان از قدیمی ها شاید چیزهایی شنیده باشند. اما حالا به یاری اینترنت و انتشار اسناد وفیلم ها کم کم پرده از روی این جنایت تند روان دینی …

فراخوان

مزدبگیران خوزستان به پیشوار ۲۸ مرداد، روزآتش زدن سینما رکس آبادان بدستور خامنه ای در سال۵۷ رفتند.

https://t.me/khabargar/25806 کارگران خوزستانی وخانواده هایشان اعم از کارگران لر وبختیاری ، عرب ها، محلی فارس های  خوزستان یا ایلامی ها ویهود ها،  در آبادان یک دلخوشی داشتند. ان هم تماشای بهترین فیلم های ایرانی وجهانی در سینماهای ابادان بود. از جمله سینماهایی که در بین کارگران وخانواده هایشان خیلی طرفدار …

فراخوان

توضیحات مهندس طبرزدی دربارە ترس و ھراس نظام از اعتراض بە تجزیە دریای کاسپین

⭕️ مهندس طبرزدی دربارە ترس و ھراس نظام از اعتراض بە تجزیە دریای کاسپین توسط جمھوری اسلامی توضیح میدھد. #نظام_رفتنی_است

ترجمه به زبانهای دیگر