فراخوان

فراخوان منصور اسانلو برای اعتراضات در روز یکشنبه ۱۹ اگوست

یکشنبه ۱۹ آگوست ، در هر جای جهان وایران که هستیم متحد میشویم ‌فریاد رسای دادخواهی خود را بلند میکنیم، نه به ستمکاری، نه به دیکتاتوری، نه به از بین بردن حقابه ما ایرانیان از دریای مازندران ! هم میهنان جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه از شما میخواهد، در هر …

فراخوان
2

فراخوان: چرا خامنه ای اینطوری زار میزند؟

هرکدام از خوانندگان خبرگر برای ما بهترین دلیل را بفرستد که چرا خامنه ای اینطور زار می زند. جایزه ای انقلابی در خور نام خبرگران از سایت خبرگر طی یک مراسم رسمی دریافت خواهد کرد. این گوی واین میدان شاید یکی از نویسندگان خبرگر شدید!

فراخوان

بیچاره ملتی که خبره هایش این ها هستند.ایرانی شایسته زندگی بهتر

این افرادی که در عکس مشاهده میشوند، به نظر شما چند سال دارند؟ چقدر درس خوانده اند؟ متخصص کدام دانش روز هستند؟ چقدر در باره انسانیت وکار،تلاش وانسانیت  می دانند؟  آیا تا به حال از همدیگر پرسیده ایم که اینها به چه حقی خودشان را خبرگان یک ملت میدانند؟ ایرانی …

فراخوان

کارگران عسلویه: ما کارگران در عسلویه همراه با کارگران در سراسر ایران اول مه، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

ما فقر نمیخواهیم. تبعیض نمیخواهیم بلکه خواستار یک زندنگی شایسته انسان هستیم. ما بر روی خواستهای فوری زیر تاکید میکنیم و حق خودمان میدانیم که اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد با اعتراضات گسترده تر و سراسری تر خواستهایمان را پیگیر شویم: در عین حال بر خواستهای سراسری همه …

فراخوان

سرنوشت حقابه کشاورزان اصفهان

🔴 سرنوشت حقابه کشاورزان اصفهان از آغاز تا امروز 🔸و خیانت حاکمان ج.ا با وجود وعده وعیدهای بسیار 🔸برای پاسخ به غاصبان حق و دزدان مافیایی آب 🔹بپاخیزیم 🔹۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح

فراخوان

فراخوان تجمع اعتراضی در روز ۱۱ اردیبهشت

فراخوان تجمع اعتراضی در روز ۱۱ اردیبهشت (روز کارگر) در حمایت از اعتصاب کردستان بانه و در اعتراض به بی عدالتی و برای احقاق حقوق کارگران. این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود. تجمع روز کارگر  

فراخوان

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

همه همصدا همگام همدرد سه شنبه همه ما کارگریم

فراخوان

بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت روز کارگر

بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷) روز جهانی کارگر 🔹بخش اول امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که جنبش کارگری و جنبش زنان در ایران بیش از پیش بهم پیوند …

فراخوان

اعلامیه منصور اصانلو بمناسبت روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت

پخش اعلامیه وبیانیه  منصور اصانلو رهبر جنبش کارگری و جنبش همبستگی‌ستمدیدگان دادخواه بنماسبت روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت به تجمع عظیم کارگران و تمامی مزد بگیران بازنشستگان معلمان مالباختگان جلوی مجلس طویله نظام @khabargar

فراخوان

بیانیه مشترک سندیکاهای مستقل واتحاد بازنشستگان

بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،گروه اتحاد بازنشستگان،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،به مناسبت اول ماه مه گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر! اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روزی نمادین برای اتحاد و مبارزه مشترک کارگران …

فراخوان

🔴فراخوان «اتحاد بازنشستگان فولاد» به تجمع اعتراضی در روز جهانی کارگر

🔹روز سه شنبه ۹۷/۲/۱۱/ بخاطر روزکارگر و تمام تبعیض ها و مظالمی که به بازنشستگان مظلوم فولاد میشود ازجمله 🔹عدم پرداخت حقوق بموقع 🔹عدم پرداخت افزایشات سالیانه مطابق باتورم 🔹عدم پردا خت مطالباتمان از سال ۹۱ تاکنون 🔹عدم اجرای احکام سختی کاروحق سرپرستی 🔹عدم اجرای همسانسازی حقوق طی آئین نامه …

فراخوان

اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

✍️✍️در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت …

ترجمه به زبانهای دیگر