فرهنگ وهنر

شاعر منتقد وزندان کشیده وضعیت کار در ایران را روشن کرد.

وضعیت نیروی کار در ایران در حال فاجعه است. اخراج های بی شما ، بستن مراکز کار وتولید وخدمات  را تعطیل کردند. استخدام ها متوقف شده است. کسانی بر سر کار هستند که کار نمی کنند. همه حاکمین نتایج دسترنج زحمتکشان جامعه را غارت می کنند. مردم در حال گرفتاری …

فرهنگ وهنر

موسیقی برای نجات از خرافات در افغانستان

در افغانستان یک رنسانس بزرگ در حال رشد است. زنان ومردانی که دیگر اسلامگرایی را قبول ندارند ، خرافات را قبول ندارند.  ومی خواهند با کاروان پیشرفت امسانی  همراه باشند. موسیقی واقعگرای افغانستان  زیبا ملایم وراهگشا ست. با شجاعت در برابر بنیاد گراها می ایستد.  با هم کار مشترک را …

فرهنگ وهنر

ساعتی هم در دل پیکار با موسیقی کار از بلوچستان

موسیقی از کار واز خود زندگی بیرون امده است. ریتم با ضربه های منظم کار ساخته شده است. اوای ترانه از نیاز به همگویی وانتشار تجربیات ونیاز به یاد گیری خلق شده است. ریتم های رقص از برای هماهنگی در کار های بدنی  و همه از برای سبک کردن فشار …

فرهنگ وهنر

اکثریت نا آگاه دانایان خود را به دار میکشند.

در جامعه ای که نادان ها به قدرت می رسند. بخشی ازشبهه  دانایان دنباله روی انها می شوند. سپس  با همدستی هم دانایان پاک اندیش  را به دار می کشند. و بعد ناداناها در کمال اگاهی شهه دانایان را به دار وبند می کشند. . بعد با تمام دنیا در …

فرهنگ وهنر

سرگشته، ترانه ای برای تغییر

عیاران معیشت و یاران عرفان کیهانی نا خود آگاه یک را ه می روند. راهی به عدالت، ازادی و مهر بانی .با تکیه بر خردی که به هستی شنا سی انسان گرا و جهان شمول پای می فشارد. امید طوطیان با ترانه وشعر وموسیقی وفریاد خویش این کل بزرگ را …

فرهنگ وهنر

اتنا فرقدانی بیرون زندان همراه زندانیان است.

#مقاومت جوشان در روح همبندیانم از #آتنا_فرقدانی از #فیس آتنا فرقدانی لبخند بزن زمانی که از #سلول_انفرادی به #بند_نسوان #زندان_اوین منتقل شدم؛ از حق ورود وسایل #نقاشی به واسطه ی خانواده ام بهره مند شدم. وسایلی از قبیل رنگ، قلم مو و مداد رنگی. با نقاشی از فضای داخل #زندان …

فرهنگ وهنر

گوشه ای از آواز گنجشکها در لابه لای سیم های خار دار

پدرم باقر اسانلو در مرکز عکس و من که او را بغل کرده و شوخی میکنم ، افشین که شاد است ومی خندد سمت پدر باقر ایستاده و سیامک که کنار من ایستاده است و می خندد. عکس را خواهرم فرشته گرفته است. آن زمان در کارخانه بافندگی سنگور در …

فرهنگ وهنر

برای ندا اقا سلطان وبقیه جان با خته گان را ازادی می خواند.

خانمی هنرمند و گذشته از ترس که حجاب حکومتی را به دور انداخته است .از درون میهن تحت سرکوب ، صدای خویش را به اوایی از مقاومت منفی در برابر حکومت ولایت فقیه می کند. آزادی نزدیک است

فرهنگ وهنر

ایرج میرزا،سرنوشت ولایت فقیه وروش ان را شرح داده بود

ایرج میرزا یک شاهزاده مدرن و مترقی وروشن اندیش ودگر اندیش دوران قاجار است . ایرج میرزا در بسیاری از شعر ها وترانه هایش توانسته است خرافات را درهم بکوبد. دشمنان زیادی داشت . اما شعرش و شفافیت و روانی کلامش باقی ماند تا امروز که جوانان دوباره به امثال …

ترجمه به زبانهای دیگر