فرهنگ وهنر

گفتگوی تنگسیر با تمام مال باخته گان وغارت شده گان ایران

تنگسیر یک آدم زحمتکش بود. یک روستایی وکارگری که در اطراف بندر بوشهر زندگی می کرد. حاصل جان کندن هایش را حاجی بازاری ( هیات موتلفه آن زمان یا کاسپین وفرشتگان و ارمان و… بانک مرکزی این زمان از او گرفت تا به او سود بدهد کمک خرجش بشود.) بعد …

فرهنگ وهنر

سروده ای به یاد ۱۳ خرداد ۱۳۸۴ از منصور اسانلو

ما در روز ها و ثانیه هایی خاطره خواهیم شد که شکفته شدیم که بوسیده شدیم که رنج را تسلیم عشق کردیم اری ما خندیده شدیم از وقتی که باوریده شدیم هیچ ستمکاری نتوانسته بًر ملتی که می خندد و می داند قفسی بًر افرازد فانوس های ده جهانی شده …

فرهنگ وهنر

کارگردان فیلم گشت ارشاد کارت های وابستگی اش را آتش زد.

در حکومت ولایت فقیه همه از همه چیز ناراضی هستند. خانه سینما وکارگردانان دولتی ، و هر نهاد دولتی دیگر . در همین راستا می بینیم که بحران به سراسر نظام ولایت فقیه کشیده شده است. با هم تماشا کنیم.

فرهنگ وهنر

پیام ملکوتی ، و گروه زرد یواش در تبعید

گروه زرد یواش، این جوانان برای موزیک کارگران وکودکان محروم خیابانی زحمت کشیده اند. موج احساس آنها به بیمارستان ها ، مراکز نگهداری از سالمندان و هر خیریه ای که میشد رفته است. اما انان خود را اواز ه خوانان مردم محروم ومزد بگیران می دانند. آنان برای دردمندان وستم …

ترجمه به زبانهای دیگر