او هم به بایکوت انتصخابات حکومت پیوست ،افشین نریمان برنامه ساز تلویزیونی و برنامه اپوزیت هم، به همبستگی برای نه به انتصخابات، امتناع وبایکوت فعال انتصخابات ولایت فقیه پیوست.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fupozitt%2Fvideos%2F1334589336628637%2F&show_text=0&width=560