قیام ملی ایرانیان به انقلاب ملی تبدیل شد.9 دی 1396

با این خیزش های جدی ، وفساد درون حکومت عملا چیزی از عمر ان باقی نمانده است. نظام فاسد وغارتگرولایت فقیه بهتر است به مردم ایران تسلیم شود. با ادامه بیهوده مقاومت حکومت  در برابر مردم ایران ونهاد های بین الملی بهتر چهره رسوای یک حکومت اسلامی را خواهند شناخت.

Read more

قاتل چهار ازادی خواه درود، رضا پایایی فرزندذبیح اله، درودی ها دستگیرش کنید.

مردم شجاع برای دستگیری این مزدور ادم کش که دیشب چهار ازادی خواه درودی را به گلوله بست وکشت بسیج شوید. این جنایتکاران را باید دستگیر وبه دادگاه عادلانه سپرد. اتحاد مبارزه پیروزی 

Read more

در شهر کرد در گیری رو در با حکومتیان به سود مردم پیش می رود.

در سراسر ایران جنبش انتقلاب ملی وقیام ملی ایران بر پا شده است. سه شبانه روز است که مردم پیکار می کتتد. دادخواهی می کنند. هم وطن همراه شو. همبستگی ما براندازی حکومت  اسلامی واستقرار نظام دموکراتیک وانسانگرا را در  بر دارد. در شهر کردقیام مردم وارد سومین روز خود میشود.

Read more

همبستگی نو راهی به اعتصابات واعتراضات سراسری

سندیکاهای کارگران شرکت واحد ونیشکر هفت تپه به صف اول مزد بگیران ایران امده اند و با ایستادگی خود به دیگر کارگران ومزد بگیران و مال باخته گان و ستم دیده گان دادخواه، یاد می دهند تا برای احقاق حقوق خود باید با روش مقاومت مدنی دادخواهی کنند. دادخواهی ما پایانی ندارد.  تا رسیدن به ازادی و عدالت اجتماعی این پیکار ادامه دارد. منصور اسانلو بطور خلاصه راه های اجرایی وسازماندهی سندیکایی وهمبستگی میدانی را اموزش می دهد.

Read more
1 412 413 414 415 416 555
ترجمه به زبانهای دیگر