آپوزیت۲۴۰ با افشین،گامی به سوی همبستگی ستم دیده گان دادخواه

گرانی ها ، دزدی، بی آبی، بی برقی، تورم، ودلار بی قیمت، زندگی مردم را ویران کرده است. مردم از تهران تا خوزستان، تا ایلام، کردستان، و… فریاد اعتصاب خواهی و اغییر حکومت را در سراسر ایران طنین انداز کرده اند. نیروی انتظامی وامنیتی مردم را مجروح می کنند. مردم می گویند مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر مزدور ، مرگ بر بی غیرت و… با هم ببینیم. نمایندگان مجلس اسلامی فرار کردند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر