مقالات ونوشته ها

پاسخی شایسته به دروغگویان هوادار حکومت اسلامی

کانون بازنشستگان دانشگاه شریف این مقاله که بقلم خانم دکتر شاهین نوشته شده شاهکاری است از حقیقت واقعی وضع مملکت ما آفرین به این خانم که بدون ترس حقیقت واقعی وضع وطن ما را تشریح کرده است مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران انقلاب نتیجه ناآگاهى بود جنگ نتیجه انقلاب …

ترجمه به زبانهای دیگر