سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی درخواست افزایش فوری دستمزد کارگران را با بیش از هزار امضاء در دبیرخانه وزارت کار ثبت کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و افزایش قیمت بعضا چند برابری مایحتاج زندگی که موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. و بیش از پیش کارگران در زیر خط فقر قرار گرفته اند. با جمع آوری بیش از هزار امضاء از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، از وزارت کار درخواست کرد با بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد کارگران فورا افزایش یابد. 💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با […]

Read more

خارج کردن اتوبوس های معترض از خط ،ترس حکومت از گسترش اعتراضات

مدیران خطوط شرکت واحد رانندگان واتوبوس هایی را که در حرکت اعتراضی حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی دست به اعتراض زده بودند وبا روشن کردن چراغ وحرکت اهسته وبا سرعت ۲۰ کیلومتر این اعتراض خود را نشان دادند به پارکینگ های . شرکت واحد هدایت کرده وبا رانندگان برخورد شده است

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر