افشاگری،احمدی نژاد تا سرنگونی حکومت ادامه می دهد؟

اگر عدالت بر پا نشود به هیچ جایی نخواهیم رسید. متا سفانه  در زندان ها به سر می برند. در کشور ما از عدالت خبری نیست. دستگاه قضایی به کل از عدالت خارج شده است. امروز صدها زن ومرد و دختر وپسر بدلیل اعتراض به شرایط بد زندگی به دستور های مقامات حکومتی در زندان ها وزیر شکنجه وانفرادی هستند. ظالمانه محکوم می کنند. وکلای متهمین را زندانی می کنند. با هم ببینیم.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر