از شورای مدیریت گذار تامجلس موسسان امروز فقط اتحاد

آزادیِ نوید بهار مجلسِ موسسانِ درِراه است             به قلم و دبیره ی ازیز دادیار از بلوچستان شاخص ترین چهره های سیاسی اپوزسیون جّدی ایران، از پنج عمده ترین تشکیلات سیاسی در بیرون از کشور با به دست آوردن توافقی مثل پنج رودخانه ی خروشان، به راه افتاده اند تا دریای ّ نیلگون مجلس موسسان کشور را ایجاد نمایند. شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ی لیبرال دموکرات  ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، و حزب کومله، حزب […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر