اصلاحیه بر یک خبر

هفته گذشته، همزمان که اخبار سفرموفقیت امیز  اقای حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را در برنامه تلویزیونی همراه با مزد بگیران، از تلویزیون دیدگاه منتشر می کردیم،در فیس بوک  بسیار قابل اعتماد یکی از همکارانمان که مشاور شورای سردبیری خبر گر میباشد، خبر مربوط به تشکیل کمیته ایرانی دفاع از حقوق سندیکایی  در داخل ایران را،  با آی دی  یکی از همکاران اینترنتی امان برای ما فرستادند. که با توجه به قابل اعتماد بودن ارسال کننده ودقت خبر […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر