خلبان ها هم به اعتراضیون واعتصابیون پیوسته اند.

اعتراضات دامنه دار خلبانان شرکت هواپیمایی هما نسبت به سطح پایین حقوق وشرایط کاری خلبانان معترض  بدنبال اخراج نمایندگانشان توسط معاون اداری مالی شرکت ازدفترکارش خواستاراستعفایش شدند روزشنبه بیست وششم اسفندماه،جمعی از خلبانان هما دراعتراض به سطح پایین حقوق وشرایط کاری و نحوه برخوردناشایست مدیران ایران ایر در محوطه این شرکت تجمع کردند. خلبانان هواپیمای ای تی آر تهران ـ جهرم به همراه یکی از خلبانانی که مشغول فراگیری پرواز با ای تی آر بوده، در حمایت از همکاران خود پرواز […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر