اعتصابات واعتراضات به سوی سراسری شدن در اسفندماه

۱۲ اسفند – پیروزیتان مبارک باد معلمان قهرمان و آزاده ⬅️ اتحاد و همبستگی بی سابقه معلمان و فرهنگیان غیور ایران در سراسر کشور در راستای اعتصابات و اعتراضات سازماندهی شده، امید بخش پیروزی قطعی مردم ایران بر استبداد حاکم بر این سرزمین است

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر