برنامه چشم انداز در افق شبکه اندیشه منصور با مهدی

چشم انداز برنامه ای تحلیلی است در تلویزیون اندیشه که با اجرای توانای مهدی اقازمانی این ایراندوست وانسان دوست توانا اجرا میشود. در این برنامه مهمترین مسایل روز ایران با کارشناسان ودلسوختگان مختلف با ایده های منفاوت ولی با تکیه بر همبستگی واتجاد همه دموکراسی خواهان آزادیخواه که از فریب های جمهوری اسلامی گذشته اند مورد بررسی قرار میگیرد. در این برنامه مهدی آقا زمانی با منصور اسانلو از رهبران جنبش کارگری ومزد بگیران ایران به گفتگو پرداخته است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر