منصور اسانلو،پاسارگاد پیروز شد،حکومت اسلامی شکست خورد!

در برنامه سخنی با دوستان  موضوع پاسارگاد مطرح شد. اما این موضوع به خلق گفتمان ایرانی – انسانی کورش کبیر انجامیده است. این گفتمان ایرانی و اسلامی حکومت را با دست خالی و فقط با قدرت اینترنت به چالش کشید. برای مردم ایران یک پیروزی تمام عیار بود. حکومتی که هزاران نیروی مسلح وهلی کوپتر و زره پوش به مقابل مردم میفرستد.نتوانست جلوی حرکت مردم را بگیرد. خبر روز ۷ ابان به یک خبر جهانی تبدیل شد.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر