حکم انفصال از خدمت برای آموزگار شریف مشهدی محمد حسین سپهری

  نوریزاد: این معلم، دوست همراه ما جناب «محمد حسین سپهری» ست. یکی از امضا کنندگان بیانیه ی چهارده نفره! چندی پیش نیز « برادران» یک چاقوکش زندانی را ساعت سه صبح به سراغ وی فرستاده بودند! می گویم: ای شمشیرهای بیت رهبری، ما را در میان گیرید! که ما برای در آغوش گرفتن فرشته ی زیبا و پرشکوه آزادی، کار و معیشت که چیزی نیست، از جان خود نیز گذر کرده ایم!

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر