راهی برای تشکل یابی در شرایط غیر دموکراتیک

يقينا دركشورما تشكيل حزب وتشكل هاي مستقل خارج ازحيطه دولت وباندهاي موازي ونيروهاي اطلاعاتي وامنيتي وآخوندهاي ريزودرشت جيره خواركارمشكل وتقريبا غيرممكني ميباشد اما تشكيلngoها باهمياري تعدادي اززنان ومردان ودانشجويان وجوانان فعال درعرصه اجتماعي بسيارآسانتراست زيراngoها غيرانتفاعي ومستقل وغيروابسته به دولت وارگانهاي درون رژيم ميباشند كه ميتوانند درزمينه هاي اطلاع رساني وآگاهي بخشي وبحث هاي علمي وفرهنگي واجتماعي فعاليت كنند. شايد عده اي ازدوستان با محتوا ومعنيngoها آشنا نباشند كه لازم ميدانم ضمن توضيح به اطلاع عزيزان برسانم كه درصورت تشكيل […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر