راهی برای تشکل یابی در شرایط غیر دموکراتیک

یقینا درکشورما تشکیل حزب وتشکل های مستقل خارج ازحیطه دولت وباندهای موازی ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی وآخوندهای ریزودرشت جیره خوارکارمشکل وتقریبا غیرممکنی میباشد اما تشکیلngoها باهمیاری تعدادی اززنان ومردان ودانشجویان وجوانان فعال درعرصه اجتماعی بسیارآسانتراست زیراngoها غیرانتفاعی ومستقل وغیروابسته به دولت وارگانهای درون رژیم میباشند که میتوانند درزمینه های اطلاع رسانی وآگاهی بخشی وبحث های علمی وفرهنگی واجتماعی فعالیت کنند. شاید عده ای ازدوستان با محتوا ومعنیngoها آشنا نباشند که لازم میدانم ضمن توضیح به اطلاع عزیزان برسانم که درصورت تشکیل […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر