ایران سازان برای آزادی ایران با منصور اسانلو

ایران سازان دوشنبه 9 دی شما را به دیدن بخش هشتادم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

Read more

ایران سازان در ایران فردا13 آبان 1398 انساگرایی ایرانی راه نجات

ایران سازان دوشنبه 13 آبان شما را به دیدن بخش هفتاد و سوم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

Read more

ایران سازان برای آزادی تلاش می کنند.

ایران سازان دوشنبه 29 مهر شما را به دیدن بخش هفتاد و یکم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید. ایران سازان دوشنبه 29 مهر https://www.youtube.com/watch?v=wwDX5IhGvhk&feature=youtu.be

Read more

ایران سازان با منصور اسانلو در ایران فردا تا رسیدن به آزادی

ایران سازان دوشنبه 15 مهر شما را به دیدن بخش شصت و نهم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

Read more

ایران سازان با منصور اسانلوبه سوی براندازی حکومت اسلامی

ایران سازان دوشنبه 1 مهر شما را به دیدن بخش شصت و هفتم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.    

Read more

ایران سازان با اسانلو از ایران فردا برای سراسری کردن اعتصابات و اعتراضات می کوشند.

شما را به دیدن بخش شصت و پنجم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری و اعتراضی . سازماندهی مبارزات میدانی، و دیوار نویسی ها به عنوان گام هایی مهم برای اعتراضات و اعتصابات سراسری!  با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

Read more

ایران سازان با منصور اسانلو در راه براندازی جمهوری اسلامی

ایران سازان دوشنبه 11 شهریور شما را به دیدن بخش شصت و پنجم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری و براندازی  با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید. ایران سازان دوشنبه 11 شهریور

Read more

برنامه ایران سازان از تلویزیون ایران فردا در مسیر اتحاد

شما را به دیدن بخش شصت و دوم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری،  سیاسی، اجتماعی ایران،با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید. https://www.youtube.com/watch?v=RLqvqEDX5TU&feature=youtu.be http://iranefardalive.com/Archive/54951

Read more
1 2 3 4
ترجمه به زبانهای دیگر