تفسیر خبر سه شنبه ۷ فروردین ، همراه با هاشم خواستار

امشب در تفسیرخبر/ ایران فردا/ ۹.۳۰ تهران: در نیمه نخست همراه با آقای هاشم خواستار از مشهد، می پردازیم به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و نیز آخرین خبرها از وضعیت معلمان .

Read more

تفسیر خبر با منصور اسانلو وجمشید چالنگی ودوستان دیگر

در این برنامه پیرامون پیکار های دادخواهانه کارگران شرکت واحد، آذر آب ، هپکو، نیشکر هفت تپه ، و ایستادگی کارگران جلوی وزارت کار در روز ۲۲ شهریور ، و ۱۳ مهر روز دادخواهی معلمان جلوی مجلس در میدان بهارستان ، ودر شهرستان ها جلوی اداره های کل اموزش وپرورش  برای ازادی معلمان و دیگر خواسته های  معلمان و مزد بگیران و مطالب مربوط به زندانیان سیاسی واعتصاب غذای انها  ودیگر اخبار مزد بگیران گفتگو شد.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر