تحلیل کوتاهی از ۲۲ بهمن حکومتی توسط اسانلو

جمع بندی خبر نگاران از ۲۲ بهمن امسال : ۲۲بهمن حکومتی یک شکست کامل شد.مخالفان و ناراضیان ، غارت شده گان و خانواده های جان باختگان راه آزادی ،دادخواهان آزادیخواهان و دموکراسی گرایان درجلوه اعتراضات مدنی و اعتصابات سراسری کارگران و همه مزدبگیران، اتحاد شوراهای بازنشستگان، فرهنگیان ، آموزگاران ،دانشجویان، اتحادیه های بیکاران، مال باختگان، زنان و دختران آزادی وبرابری خواه، کشاورزان ، رانندگان همه بخش های حمل ونقل ، کامیونداران تمام جلوه های ضد انسانی حکومت اسلامی را از […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر