بانک اینده دزده ، پول مارا میدزده

چندی پیش از ورشکست بودن بانک اینده نوشتیم .  هشدار دادیم که هم میهنان پول های خود را از بانک های حکومت بیرون بکشند، تا از بین نرود ولی گوش شنوا هنوز کم است. به هر حال پشرده گذاران فهمیدند که بانک اینده هم دزد است . اما دیر شده . باید راه های عملی تر را در پیش گرفت وحداقل ساختمان های این صندوق ها وبانک ها را سپرده گذاران اشغال وتصرف کنند. تا چیزی در دست داشته باشند. […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر