همبستگی نو برنامه ای برای مزدبگیران وستمدیدگان دادخواه برنامه تلویریونی همبستگی نو با مردم ایران منصور اسانلو

Hambastegi No – 08-08-19 – همبستگی نو برنامه همبستگی نو بیش از شش سال است، که در راه آگاهی بخشی برای مزدبگیران و مردم ایران تهیه میشود. در این برنامه از پیکار های کارگران ومزد بگیران ، زنان ودختران و سایر ایرانیان دادخواه پرداخته میشود. همبستگی نو بر همبستگی و اتحاد ، سازماندهی و همکاری همه ستمدیدگان ایران تاکید دارد و تجربه هر مبارزه را بررسی میکند و آنرا به اطلاع دادخواهان دیگر می رساند. تنها راه نجات مردم ایران […]

Read more

همبستگی نو در تلویزیون اندیشه حمایت از 14 امضاهای داخل

هر روز ده ها خبر از اعتراضات و گردهمایی های کارگران،زنان، مزد بگیران، مال باخته گان، کشاورزان، و دیگر ستمدیدگان دادخواه در ایران منتشر می شود. اما به نتیجه نمی رسد. در این مرحله از تلاش برای آزادی ایران و ایرانیان، نیاز داریم  به هم پیوستگی ی جنبش های صنفی و سیاسی با جنبش های آزادی خواهی  و دادخواهی مردم ایران. از این پس باید در فکر یافتن راهکارهای نوین برای برگزاری تظاهرات  های صدها هزار ایرانی در کنار هم […]

Read more

همبستگی نو،سندیکاهای کارگری ناچار به همراهی با جنبش آزادی خواهی

هر روز ده ها خبر از اعتراضات و گردهمایی های کارگران و مزد بگیران و دیگر ستمدیدگان دادخواه در ایران منتشر می شود. اما به نتیجه نمی رسد. در این مرحله از تلاش برای آزادی ایران و ایرانیان، نیاز داریم  به همپیوستگی ی جنبش های صنفی و سیاسی با جنبش های آزادی خواهی  و دادخواهی مردم ایران. از این پس باید در فکر یافتن راهکارهای نوین برای برگزاری تظاهرات  های صدها هزار ایرانی در کنار هم داریم. برای همین از […]

Read more

همبستگی نو برنامه ای برای مزدبگیران وستمدیدگان

برنامه همبستگی نو بیش از شش سال است، که در راه آگاهی بخشی برای مزدبگیران و مردم ایران تهیه میشود. در این برنامه از پیکار های کارگران ومزد بگیران ، زنان ودختران  و سایر ایرانیان دادخواه پرداخته میشود. همبستگی نو بر همبستگی و اتحاد ، سازماندهی و همکاری همه ستمدیدگان ایران تاکید دارد و تجربه هر مبارزه را بررسی میکند و آنرا به اطلاع دادخواهان دیگر می رساند. تنها راه نجات مردم ایران از شر جمهوری اسلامی  همبستگی سراسری همه […]

Read more

همبستگی نو در حمایت از جنبش های آزادی خواهانه ایران

برنامه همبستگی نو بیش از شش سال است، که در راه آگاهی بخشی برای مزدبگیران و مردم ایران تهیه میشود. در این برنامه از پیکار های کارگران ومزد بگیران ، زنان ودختران  و سایر ایرانیان دادخواه پرداخته میشود. همبستگی نو بر همبستگی و اتحاد ، سازماندهی و همکاری همه ستمدیدگان ایران تاکید دارد و تجربه هر مبارزه را بررسی میکند و آنرا به اطلاع دادخواهان دیگر می رساند. تنها راه نجات مردم ایران از شر جمهوری اسلامی  همبستگی سراسری همه […]

Read more

همبستگی نو با مردم ایران منصور اسانلو

برنامه همبستگی نو بیش از شش سال است، که در راه آگاهی بخشی برای مزدبگیران و مردم ایران تهیه میشود. در این برنامه از پیکار های کارگران ومزد بگیران ، زنان ودختران  و سایر ایرانیان دادخواه پرداخته میشود. همبستگی نو بر همبستگی و اتحاد ، سازماندهی و همکاری همه ستمدیدگان ایران تاکید دارد و تجربه هر مبارزه را بررسی میکند و آنرا به اطلاع دادخواهان دیگر می رساند.

Read more

همبستگی نو کنفرانس سندیکایی با منصور اسانلو

برنامه همبستگی نو بیش از شش سال است، که در راه آگاهی بخشی برای مزدبگیران و مردم ایران تهیه میشود. در این برنامه از پیکار های کارگران ومزد بگیران ، زنان ودختران  و سایر ایرانیان دادخواه پرداخته میشود. همبستگی نو بر همبستگی و اتحاد ، سازماندهی و همکاری همه ستمدیدگان ایران تاکید دارد و تجربه هر مبارزه را بررسی میکند و آنرا به اطلاع دادخواهان دیگر می رساند.

Read more

همبستگی نو کنفرانس سندیکایی با منصور اسانلو

برنامه همبستگی نو بیش از شش سال است، که در راه آگاهی بخشی برای مزدبگیران و مردم ایران تهیه میشود. در این برنامه از پیکار های کارگران ومزد بگیران ، زنان ودختران  و سایر ایرانیان دادخواه پرداخته میشود. همبستگی نو بر همبستگی و اتحاد ، سازماندهی و همکاری همه ستمدیدگان ایران تاکید دارد و تجربه هر مبارزه را بررسی میکند و آنرا به اطلاع دادخواهان دیگر می رساند. در این برنامه احمد جواهریان از کارشناسان سیاسی و هنری میهمان برنامه […]

Read more

همبستگی نوراهی برای رسیدن به آزادی وداد با منصور اسانلو

چرا نه به جمهوري اسلامي ! محوري ترين شعار و درخواست مردم ايران براي نجات از شرايط حاضر است؟ بحران هاي پياپي ، جنگ طلبي، فقر، تروريسم، دخالت در امور ديگر كشور ها، سركوب مردم، از بين بردن ارزش هاي ايراني-انساني، غارتگري و كشتار فرهيختگان ، ونابودي زيست بوم ايران، و همكنون درگير كردن مردم ايران با بزرگترين قدرت هاي جهاني، فقط بدليل منفعت جويي سپاه پاسداران، تمام مقامات حكومتي جمهوري اسلامي و كاخ رهبري كه تبديل به كمپاني هاي […]

Read more

همبستگی نو کنفرانس هفتگی کارگری برای نجات از شرایط حاضر 26اردیبهشت98

چرا نه به جمهوري اسلامي ! محوري ترين شعار و درخواست مردم ايران براي نجات از شرايط حاضر است؟ بحران هاي پياپي ، جنگ طلبي، فقر، تروريسم، دخالت در امور ديگر كشور ها، سركوب مردم، از بين بردن ارزش هاي ايراني-انساني، غارتگري و كشتار فرهيختگان ، ونابودي زيست بوم ايران، و همكنون درگير كردن مردم ايران با بزرگترين قدرت هاي جهاني، فقط بدليل منفعت جويي سپاه پاسداران، تمام مقامات حكومتي جمهوري اسلامي و كاخ رهبري كه تبديل به كمپاني هاي […]

Read more

همبستگی نو برنامه سندیکاهای کارگری ومزدبگیران با منصور اسانلو

برنامه ای که به امور سندیکاهای کارگری و مبارزات مزدبگیران میپردازد. تلاش های این هفته کارگران و مزد بگیران  مورد بررسی قرار گرفت.  راهکار اتحاد سراسری برای رسیدن به اعتصاب و اعتراض سراسری  و نجات از شر حکومت ولایت فقیه گام بعدی است که توسط اتحاد ستمدیدگان دادخواه باید برداشته شود. تنها با حضور تمام دادخواهان و حمایت از تمام اعتراض های مزدبگیران و دادخواهان و تشکیل یک شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی و دموکراتیک راه نجات کشور پیدا میشود. […]

Read more

برنامه مشترک همبستگی نو وافق برای بزرگداشت روزهای اعتراض_کارگروآموزگار

برنامه همبستگی نو در برنامه افق با همکاری مهدی آقا زمانی بصورت یک همبستگی عملی برگزار شد.  برنامه ای که به امور سندیکاهای کارگری و مبارزات مزدبگیران میپردازد. این هفته اول ماه می روز جهانی کارگر و روز معلم 12 اردیبهشت بود. تلاش های این هفته یاران مورد بررسی قرار گرفت.  راهکار اتحاد سراسری برای رسیدن به اعتصاب واعتراض سراسری  و نجات از شر حکومت ولایت فقیه گام بعدی است که توسط اتحاد ستم دیدگان دادخواه باید برداشته شود.

Read more

همبستگی نوکنفرانس هفتگی کارگری سوم اردیبهشت1398

هر روز اعتصابات و اعتراضات کارگران ودیگر  ستمدیدگان دادخواه ادامه دارد. تشکیل یک آلترناتیو سراسری دموکراتیک و دادخواه با تشکیل و حضور نمایندگان  فدراسیون سراسری مزدبگیران ایران (فدراسیون سراسری کارگران) و شوراهای مردمی محلات، کمیته های کارگری و آموزگاران ، انجمن های شهروندی، دانشجویی، بازنشستگان و دیگر غارت شدگان ، یکی از ابزارهای  راه نجات میهن و مردم از این وضعیت  در حال  نابودی است. منصور اسانلو سندیکالیست کارگری در راستای این  اتحاد گرایی هر هفته میزبان شماست. با سازماندهی […]

Read more
1 2 3 5
ترجمه به زبانهای دیگر