جزئیات حمله به سندیکای شرکت واحد بعد از ۱۲ سال

ویدویی دیده نشده از روز ۲۰ اردیبهشت ،۱۳۸۴ فردای روزی که به سندیکای کارگران شرکت واحد توسط حکومتی ها  حمله شد. در این ویدئو یکی از سندیکالیستها سعی می کند حمله روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ به سندیکای کارگران شرکت واحد را حقیقت یابی کند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر