مصاحبه منصور اسانلو کارگر سندیکالیست با تلویزیون ماهواره ای کلمه بطور مستقیم پیرامون ویروس ملاکرونا و آنتی ویروس آعتصابات و اعتراضات سراسری

امروز – ۷ اسفند ۱۳۹۸- ۲۷ فوریه ۲۰۲۰- ساعت ۱۲ بوقت شرق آمریکا، ۸:۳۰ عصر بوقت ایران، ۶:۰۰ عصر بوقت اروپا و ۹:۰۰ بامداد بوقت غرب آمریکا مصاحبه منصور اسانلو کارگر سندیکالیست با تلویزیون ماهواره ای کلمه بطور مستقیم پیرامون ویروس ملاکرونا و آنتی ویروس آعتصابات و اعتراضات سراسری بعد از شکست سنگین رژیم اسلامی از مردم در انتصابات حکومتی تایید خانه اسلامی https://t.me/khabargar

Read more

فراتر از خبر با حضور اسانلو مهامی رئیسی تلویزیون کلمه

فراتر از خبر – ایران سراسر اعتصاب و اعتراض، عراق یک هفته بعد از اعتراضات خونین – ۱۱/۱۰/۲۰۱۹ فراتر از خبر – ایران سراسر اعتصاب و اعتراض، عراق یک هفته بعد از اعتراضات خونین – ۱۱/۱۰/۲۰۱  

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر