سمبل های کاوه آهنگر،درفش کاویان، پرچم شیروخورشید درنیویورک

شهر نیویورک در روز  ۱۵ اوریل شاهد بزرگترین گردهمایی سالیانه ایرانیان  بود. هرساله گردهمایی رژه پرژین پراید در شهر نیویورک با نمایش سنبل های تاثیر گذار فرهنگ ایرانی برگزار میشود. ایرانیان زیادی خودشان را به این مراسم می رسانند. روزی که شهر نیویورک آنرا به نام فرهنگ رژه بهاری ایرانیان با تمام رنگ ،بوی وعطر، موسیقی ورقص ،شادمانی وهمکاری ایرانیان به ثبت رسانده است. گامی انگشت شمار درنشان دادن همکاری اجرایی ایرانیان در اندازه ای بزرگ ودر خور توجه

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر