تنش‌سازی‌های جمهوری اسلامی و نشست اضطراری کشورهای عرب

شاه سلمان صبح امروز یکشنبه ١٩ ماه مه، خواستار برگزاری نشست اضطراری اعضای کشورهای خلیج و اتحادیه عرب حول تنشهای منطقه‌ای و رفتارهای تهدید آمیز ایران شد 🔻 صبح امروز پادشاهی عربستان سعودی خواستار نشست اضطراری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب به منظور بحث و گفتوگو حول تنشهای موجود در منطقه خلیج و تنش زاییهای ایران در منطقه شد. 🔻 خبرگزاری فرانسه امروز خبری را در خروجیهای خبری خود منتشر کرد. در این خبر آمده است که […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر