به خطر افتادن امنیت شغلی 370 کارگر تولی – پرس در قزوین!

  شنبه 28 مهرماه، بحران مالی، افزایش هزینه های مواد خام، کاهش حجم فروش کالا، بدهی شرکت به بانکها و توقیف بخشی از اموال این شرکت توسط طلبکاران بانکی، موقعیت شغلی 370 کارگر این شرکت را بخطر انداخته است. این شرکت که بیش از 40 سال است در شهرک صنعتی البرز – قزوین فعال است با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبرو است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر