چرا وجود جعفر شفیع زاده را انکار می کنند؟

جعفر شفیع زاده کیست و چرا کتاب خاطرات او مهم است. چرا از سوی همه جناح های حکومتی و برخی هم مثلا ضد حکومتی وجود جعفر شفیع زاده را تکذیب می کنند. چه رمزی در نام جعفر شفیع زاده وجود دارد؟ او کیست؟ چه نقشی در پشت پرده ها  داشته است؟  گروهی از آدم های از جان گذشته دست به دست هم دادند تا ببینند که این جعفر شفیع زاده کیست؟ ایا واقعا چنین ادمی وجود داشته است؟ از کجا […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر