ابراهیم یزدی ، روشنفکران امروزی و نقش چپ درنگاه حشمت رئیسی

حشمت رئیسی،  کارگر قدیمی شرکت نفت عضو کمینه مرکزی حزب توده ایران وسازمان فدائیان خلق اکثریت بوده است . همکنون راننده تاکسی است وبا کارگری زندگی می گذراند.  او کماکان در سنگر کارگران ایستاده است و یک راهگشای کارگری است .یک سندیکالیست با تجربه  با دریایی از تجربه عملی زندگی مبارزاتی وکارگری،  به سخنانش گوش می کنیم.

Read more

بعضی‌ از ملتها مدرن میشوند ولی‌ متمدن نمیشوند (حشمت رئیسی‪(‬

https://www.youtube.com/watch?v=Ngzq1ytDWM0حشمت رئیسی از کارگران قدیمی شرکت نفت و سندیکاهای کارگران ایران است. او دورانی را در زندان وزیر وشکنجه های وحشتناک ودورانی را در فعالیت مخفی و نگهداری از جان دیگر مبارزان گذرانده است. او به عضویت کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق وسپس به عنوان یکی از مسولین بخش کارگری حزب توده ایران در کمیته مرکزی این حزب قرار گرفت. بعد ها در شوروی چیزهایی دید، ودر درون این سازمان وحزب نقاط ضعف فراوانی را دریافت که سعی به […]

Read more

خیلی مهم !حشمت رئیسی سندیکالیست و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران ، علی خدایی را باز شناسی می کند.

رفیق آذر معتقدی همسر رفیق جوانشیر دبیر دوم حزب توده ایران ومسوول تشکیلات حزب توده ایران  در تاریخ شفاهی در گفتگو با ناخدا حمید احمدی همرزم نا خدا افضلی می گوید،علی خدایی یکی از سه تفنگداربود. به گفته زنده یاد جوانشیرعلی خدایی  دروغ های زیادی گفته است . او را به زندان برده اند، در زندان او را با جوانشیر رو در رو کرده اند، چرا  پنهان کرده است. در زندان با مهدی پرتوی هماهنگ بوده اند، کتمان کرده است. […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر