۵٠ هـزار طلبه خارجی در جامعه مصطفی ‌تحصیل میکنند

. بودجه این موسسه ٣۴٩ میلیارد تومان ناقابل بود ژیم آخونـدى بـرای بقاى خـودش عـلاوه بـر سپـاه، بسیجی ، لبـاس شخصی گشت ارشـاد و نیـروهاى سرکـوب و تفتیش مردم، ٢٠٠حوزه آخوندى وبنگاه دینفروشى دیگر و افزودن بودجه آنان با بریـدن نان شـب ازسفره مردم دربند میپردازد رژیمی که بجای تربیت و آمـوزش فرهنگی خردمند فرزندان این آب وخاک با بکارگماردن بسیجی افراد بیسواد تنها راه پیشرفت راخواندن نوحه برسرزدن معتقد به خرافات بیکران مکـتب آخونـدی شـدن و نهایت چاپلوسی، تملق […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر