بزرگداشت یاد حکمت رشمه ای کارگر سندیکالیست وپسر عمه اسانلو در ورامین دیروز

مراسم بزرگداشت حکمت رشمه کریم ، پسرعمه منصور اسانلودر ورامین امروزبرگزار شد. حکمت. کارگری شریف وپیگیر بود در نوجوانی از تحصیل بازماند وبه کارگری در بخش های مختلف صنعتی و تولید کشاورزی وخدماتی پرداخت. عمری درکار بود. سخت ترین کارها را به خوبی انجام میداد. معمولا بعد از چند روز کار در کارگاه نقش سرپرست یا سرشبفت یا رهبر کارگران پیدا میکرد. در اعتصابات سال ١٣۶٠در کارخانه قند ورامین که منجر به دستگیری صدها کارگر دادخواه شد، او را بعنوان […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر