بزرگداشت یاد حکمت رشمه ای کارگر سندیکالیست وپسر عمه اسانلو در ورامین دیروز

مراسم بزرگداشت حكمت رشمه كريم ، پسرعمه منصور اسانلودر ورامين امروزبرگزار شد. حكمت. كارگري شريف وپيگير بود در نوجواني از تحصيل بازماند وبه كارگري در بخش هاي مختلف صنعتي و توليد كشاورزي وخدماتي پرداخت. عمري دركار بود. سخت ترين كارها را به خوبي انجام ميداد. معمولا بعد از چند روز كار در كارگاه نقش سرپرست يا سرشبفت يا رهبر كارگران پيدا ميكرد. در اعتصابات سال ١٣٦٠در كارخانه قند ورامين كه منجر به دستگيري صدها كارگر دادخواه شد، او را بعنوان […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر