فرهنگ وهنر

گوشه ای از آواز گنجشکها در لابه لای سیم های خار دار

پدرم باقر اسانلو در مرکز عکس و من که او را بغل کرده و شوخی میکنم ، افشین که شاد است ومی خندد سمت پدر باقر ایستاده و سیامک که کنار من ایستاده است و می خندد. عکس را خواهرم فرشته گرفته است. آن زمان در کارخانه بافندگی سنگور در …

ترجمه به زبانهای دیگر